برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کارگروه دانشجویی

اعضاء : دکتر امیررضا بابالو- دکتر مریم کوه سلطانی
کارگروه کمیته مشورتی دانشجویی
 برنامه عملیاتی کارگروه کمیته مشورتی دانشجویی
آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی تبریز
فرم دعوت رزیدنتها 

 تاریخ

 اساتید

موضوع

 94/2/15

   - هماهنگی با دانشجویان و رزیدنتها جهت جلسات دانشجویی در هفته های آتی

22/2/94

 

 جلسه  EDO روز سه شنبه مورخه 22/2/94 رأس ساعت 12 با اعضای رزیدنتی تمامی گروههای آموزشی برگزار خواهد شد.