شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 
 
  
  
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
يکشنبه سی ام ارديبهشت 1397
چهارشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1397
سه شنبه بیست و پنجم ارديبهشت 1397
يکشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1397
يکشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1397
شنبه بیست و دوم ارديبهشت 1397
شنبه بیست و دوم ارديبهشت 1397
شنبه بیست و دوم ارديبهشت 1397
آرشیو
 
 اخبار دفاع
يکشنبه سی ام ارديبهشت 1397
چهارشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1397
چهارشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1397
دوشنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1397
سه شنبه یازدهم ارديبهشت 1397
دوشنبه سوم ارديبهشت 1397
آرشیو
 
 اخبار جلسات دانشکده
شنبه پنجم خرداد 1397
يکشنبه سی ام ارديبهشت 1397
شنبه بیست و نهم ارديبهشت 1397
دوشنبه دهم ارديبهشت 1397
چهارشنبه پنجم ارديبهشت 1397
دوشنبه بیست و هفتم فروردين 1397
دوشنبه بیست و هفتم فروردين 1397
يکشنبه بیستم اسفند 1396
آرشیو
 
 
 
 
 
 
 مجلات دانشکده دندانپزشکی
 
 


 
 
 تبریز ۲۰۱۸