شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 

 

دکتر امیر اسکندری

استاديار، متخصص پریودنتولوژی
بخش پریودنتولوژی
دانشكده دندانپزشكى
دانشگاه علوم پزشكى تبريز
خيابان دانشگاه
تبريز، ايران

تلفن: 04113355965
دورنگار: 04113346977
آدرس الكترونيكى:
amirr22@yahoo.com

 

سمت آموزشى و اجرائى

استادیار گروه پزیودنتولوژی
ریاست بخش پریودنتولوژی

مدارك تحصيلى

دکترای عمومی در دندانپزشکی و دکترای تخصصی در پریودنتولوژی

فعاليتهاى آموزشى

تدریس دروس نظری و عملی پریودنتیکس در دوره دکترای عمومی و تخصصی

زمينه هاى مورد علاقه تحقيقاتى

1- درمانهای رژنراتیو در پریودنتیکس
2- Periodontal medicine
3- جراحیهای موکو جینجیوال

كتب و مقالات علمى منتشر شده

1- بررسي مقايسه اي اثر Enamel matrix protein به تنهايي و همراه با پيوند استخواني اتوژن در درمان ضايعات پريودنتال انساني داخل استخواني دو ديواره
2- بررسی اثر مصرف سیگار بر پاسخ به مرحله یک درمانهای پریودنتال
3- بررسی بالینی اثرات سیگار بر بافتهای پریودنتال مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی تبریز در سالهای 86-1385
4- بررسی شیوع و شدت تحلیل لثه در دندانهای قدامی و پره مولر مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی تبریز

5- Abolfazli N, Saleh-Saber F, Eskandari A, Lafzi A. A comparative study of long term results of root coverage with connective tissue graft or enamel matrix protein.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009 Jun 1:14(6).
6-Ardeshir Lafzi, Nader Abolfazli, Amir Eskandari. Assessment of the etiologic factors of gingival recession in a group of patients in Northwest Iran. JODDD, Vol 3, No 3 (2009)    
7- Nader Abolfazli, Fariba Saleh Saber, Ardeshir Lafzi, Amir Eskandari, Sarah Mehrasbi. A clinical comparison of cerabone with autogenous bone graft in the treatment of intrabony periodontal defects. JODDD, Vol 2, No 1 (2008).
8-NaderAbolfazli, Ardeshir Lafzi. Endocarditis Prophylaxis in Cardiac Patients: Knowledge among General Dental Practitioners in Tabriz. JODDD, Vol 2, No 1 (2008)
9- Ardeshir Lafzi, Adileh Shir Mohammadi, Amir Eskandari, Sohrab Pourkhamneh. Assessment of Intra- and Inter-examiner Reproducibility of Probing Depth Measurements with a Manual Periodontal Probe. (JODDD)Vol 1, No 1 (2007)

10- مقایسه پاسخ بالینی آزیترومایسین با داکسی سایکلین در درمان غیر جراحی نیماران سیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن

11. eskandari A, Mahmoudpour A, Abolfazli N, Lafzi A. Detection of Helicobacter pylori using PCR in dental plaque of patients with and with and without gastritis. Med oral patol oral Cir Bucal. 2010 Jan 1;5(1).

خلاصه مقالات ارائه شده

1- نادر ابوالفضلی، فریبا صالح صابر، اردشیر لفظی، امیر اسکندری. ارزیابی تغییرات خط موکوژنژیوال به دنبال استفاده از فلپ های تاجی شونده و پیوند بافت همبندی. دوره ی نهم، شماره سه، پاییز 1387.
2-2- نادر ابوالفضلی، اردشیر لفظی، امیر اسکندری، فریبا صالح صابر، عدیله شیرمحمدی. ارزش تشخیصی روش سوند ینگ استخوان (Bone sounding) در تعیین سطح استخوانی آسیب های پریودنتال. دوره ی نهم، شماره دو، تابستان 1387. 
3- بررسي مقايسه اي اثر Enamel matrix protein به تنهايي و همراه با پيوند استخواني اتوژن در درمان ضايعات پريودنتال انساني داخل استخواني دو ديواره
4- حفظ و ایجاد پاپی بین دندانی- بین ایمپلنت
5- مروری بر درمان ضایعات پریو دنتال داخل استخوانی با مشتقات ماتریکس مینایی
6- سیل شکستگی طولی سطح ریشه توسط لیزر co2
7- نقش ماتریکس متالو پروتئینازها در التهاب پالپ دندان
8- بررسی مقایسه ای پیوند آزاد لثه برداشته شده از کام با لثه برداشته شده از لثه چسبنده
9- تشخیص و ردیابی بالینی هلیکوباکتر پیلوری در پلاک دندانی از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز
10- استفاده از لیزر اگزایمر nm 308 با دوز کم جهت درمان لیکن پلان دهانی
11- بررسی تاثیر سه نوع اسکیلر پیزو الکتریکبر ایمپلنتهای تایتانیومی
12- Platform switching : ایده ای جدید در درمان با ایمپلنتهای دندانی
13-بررسی میزان آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان سراب در رابطه با بهداشت دهان و دندان
14-مروری بر استفاده از بازسازی هدایت شده بافتی
( GTR) در جراحی اندودنتیک
15-کاربرد غشاهای آمنیوتیک در حفره دهان
16-درمان ایمپلنت: بلی یا خیر؟ نقش ملاحظات پروتزی در انتخاب ایمپلنت یا نگهدازی دندان
 17- حفظ زیبایی در جراحیهای افزایش طول تاج دندانهای قدامی
18- ملاحظات زیبایی در پاپیلای دندانی
19-ملاحظات پریودنتال در رستوریشنهای زیبایی
20- اثر عوامل خطر موضعی در موفقیت ایمپلنت

عضويت در انجمن هاى علمى

جوايز:

1- نفر اول نوزدهمین دوره بورد تخصصی پریودنتولوژِی
2- انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشکده در سال 1386

طرحهاى تحقيقاتى در حال اجرا

1- بررسي ارتباط بين preeclampsia با بيماري پريودنتال
2- بررسي مقايسه اي اثر پيوند پريوستئال با غشاء كلاژنه تيپ یک با جذب اهسته در درمان ضايعا ت پريودنتال داخل استخواني دو ديواره ـ مطالعه انساني به همراه Re_Entry شش ماهه