برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
...
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی ترمیمی
...
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
...
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
...
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی کودکان
...
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
...
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پریودنتیکس
...
دکتر علی برزگر
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
...
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
...
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
...
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
پریودنتیکس
...
دکتر طناز پورلک
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
جراحی دهان و فک و صورت
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
...
دکتر علی تراب
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
...
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی ترمیمی
...
دکتر زهرا جمالی
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
...
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پریودنتیکس
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
...
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
جراحی دهان و فک و صورت
...
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
مربی
جراحی دهان و فک و صورت
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
...
بیمارستان دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
...
دکتر صدیقه رازی
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
...
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
دکتر سعید رحیمی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
...
گروه مواد دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
مواد دندانی
...
دکترعلی رفیقی
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
...
دکتر وحید زند
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
...
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
...
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
...
دکتر محمد سمیعی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی ترمیمی
...
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
...
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
...
دکتر سحر شکویی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
...
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پریودنتیکس
...
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
پریودنتیکس
...
دکتر کتایون صدر
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی ترمیمی
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی ترمیمی
...
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی کودکان
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی ترمیمی
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
...
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پریودنتیکس
...
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
...
دکتر فرخ فرهادی
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
جراحی دهان و فک و صورت
...
دکتر شیما قاسمی
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
دکتر نگین قاسمی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
...
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
...
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
جراحی دهان و فک و صورت
...
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پریودنتیکس
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
ارتودنتیکس
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
...
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی ترمیمی
استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكى تبريز
...
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
...
دکتر رزا متیقنی
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
مبانی پروتز کامل,دندانپزشکی تشخیصی 7
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی ترمیمی
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
...
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
...
دکتر علی مرتضوی
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
جراحی دهان و فک و صورت
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
...
دکتر پریا مطهری
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماریهای دهان ، فک و صورت
...
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
...
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی کودکان
...
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
...
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
جراحی دهان و فک و صورت
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
...
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
دکتر علی وفایی
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
...
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
...
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
...
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
جراحی دهان و فک و صورت
...