برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

فرم‌ها و آئین‌نامه‌های پژوهشی

آیین نامه ها
آئین‌نامه نگارش پایان‌نامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 1398
آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی
فلوچارت راهنمای عملیاتی پایان نامه دکترای عمومی


 

فرم های مربوط به ثبت پایاننامه
فرم بررسی طرح در گروه
فرم ثبت پایان نامه دستیاری تخصصی
فرم ثبت پایان نامه دکترای عمومی
قرارداد مشاوره متدولوژی و آماری
راهنمای درج گواهی های اخلاق در سامانه پژوهان


 

فرم ها
طرح پیشنهادی تحقیق و ضمائم
چک لیست ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی با سوژه انسانی
چک ليست گزارش نهایی طرح تحقيقاتی
چک ليست پرسشنامه طرح تحقیقاتی
راهنمای تهيه رضايتنامه برای طرحهای تحقیقاتی پرسشنامه ای 
کاربرگ در خواست دريافت تشويق مقالات چاپ شده در مجلات معتبرداخلی و بين المللی
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
فرمهای مربوط به اعزام به همایش های خارجی
راهنمای تهیه رضایتنامه آگاهانه
اولويت­های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
راهنماي نگارش ترجمان دانش  Font homa