شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 
دکتر وحید زند

دکتری دندانپزشکی/ دکتری تخصصی اندودنتیکس 
دانشیار بخش اندودنتیکس/دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز/ایران   5166614711 
تلفن دانشکده:     00984113355965
     
    
دورنگار:     00984113346977
آدرس الکترونیکى
: vahid.zand@gmail.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


دکتر شهریار شاهی 

استاد، متخصص اندودنتیکس
بخش اندودنتیکس
دانشكده دندانپزشكى
دانشگاه علوم پزشكى تبريز
خيابان دانشگاه
تيريز، ايران

تلفن: 04113355965
دورنگار: 04113346977
آدرس الكترونيكى:
shahriar_shahi@yahoo.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


 دکتر سعید رحیمی

استاد، متخصص اندو
بخش اندو دانشكده دندانپزشكى
دانشگاه علوم پزشكى تبريز
خيابان دانشگاه
تيريز، ايران

تلفن: 04113355965
دورنگار: 04113346977
آدرس الكترونيكى:
rahimidarehchi@yahoo.com              rahimis@tbzmed.ac.ir

 مشاهده  PDF
 English PDF


دکتر مهرداد لطفی

دکتری دندانپزشکی/ دکتری تخصصی اندودنتیکس  
استاد بخش اندودنتیکس/دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز/ایران   5166614711 
تلفن دانشکده:     00984113355965
تلفن مطب:       00984113337801
همراه:        00989141160075
دورنگار:     00984113346977
پست الکترونیک: 
E-mail:mehrlotfi@yahoo.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


 دکتر حمید رضا یاوری

دکتری دندانپزشکی/ دکتری تخصصی اندودنتیکس 
دانشیار بخش اندودنتیکس/دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز/ایران   5166614711 
تلفن دانشکده:     00984113355965
تلفن مطب:      
همراه:       
دورنگار:     00984113346977
پست الکترونیک: 

 مشاهده  PDF
 English PDF


  دكتر محمد فروغ ريحاني

دانشيار، ، متخصص اندودنتيكس
بخش اندودنتيكس
دانشكده دندانپزشكى
دانشگاه علوم پزشكى تبريز
خيابان دانشگاه
تبريز، ايران

تلفن: 04113355965
دورنگار: 04113346977
آدرس الكترونيكى:
moh_reyhani@yahoo.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


دکترهادی مختاری  

استادیار، متخصص اندودانتیکس
بخش اندودانتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکى تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز، ایران
تلفن: 3355965-0411
دورنگار: 3346977-0411
آدرس الکترونیکى:
mokhtari.z.h@gmail.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


دکتر امین سالم میلانی

استادیار، متخصص اندودنتیکس
بخش اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکى تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز، ایران
تلفن: 3355965-0411
دورنگار: 3374356-0411
آدرس الکترونیکى:
amin_salemmilani@yahoo.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


دکتر محمد سمیعی

دانشیار بخش اندودانتیکس
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز-ایران
تلفن های تماس :
دانشکده:    3355965 -0411
مطب:         5573469- 0411
همراه:        09124195987
دورنگار:    3346977 -0411
 
E-mail:msamiee22@yahoo.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


 دكتر سحر شکوئی  

استاديار، متخصص اندودنتیکس
بخش اندودنتیکس
دانشكده دندانپزشكى
دانشگاه علوم پزشكى تبريز
خيابان دانشگاه
تبريز، ايران

تلفن:  04113355965
دورنگار:  04113346977
آدرس الكترونيكى:
sshakouie@hotmail.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


 دکتر مهسا اسکندری نژاد
 استادیار، متخصص اندودنتیکس
 بخش اندودنتیکس
 دانشکده دندانپزشکی
 دانشگاه علوم پزشکى تبریز
 خیابان دانشگاه
 تبریز، ایران
 تلفن: 3355965-0411
 دورنگار: 3374356-0411
 آدرس الکترونیکى:
eskandarinezhadmahsa@yahoo.com

 مشاهده  PDF
 English PDF


دکتر احمد پيرزاده اشرف

استادیار، متخصص اندودنتیکس

بخش اندودنتیکس

دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکى تبریز

خیابان دانشگاه

تبریز، ایران

تلفن: 3355965-0411

دورنگار: 3374356-0411

آدرس الکترونیکى: ahmadpirzadeh@gmail.com

 مشاهده  PDF
 English PDFدکتر مریم جانانی

استادیار، متخصص اندودنتیکس
 بخش اندودنتیکس
 دانشکده دندانپزشکی
 دانشگاه علوم پزشکى تبریز
 خیابان دانشگاه
 تبریز، ایران
 تلفن: 3355965-0411
 دورنگار: 3374356-0411
 آدرس الکترونیکى:

 مشاهده  PDF
 English PDF


دکتر نگین قاسمی
استادیار، متخصص اندودنتیکس
 بخش اندودنتیکس
 دانشکده دندانپزشکی
 دانشگاه علوم پزشکى تبریز
 خیابان دانشگاه
 تبریز، ایران
 تلفن: 3355965-0411
 دورنگار: 3374356-0411
 آدرس الکترونیکى:

 مشاهده  PDF
 English
PDF