برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

کارگروه پژوهش در آموزش

اولویت های پژوهش در آموزش و دانش پژوهی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 1400-99
 
  1. ارزشيابي  برنامه دندانپزشکی عمومی و تخصصی
  2. تدوین و باز نگری محتوای برنامه آموزشي موجود
  3. روش ها و راهكارهاي ارتقای كيفيت آموزش  
  4. طراحی و اجرای روش های نوین تدریس و ارزیابی آن ها
  5. طراحی و اجرای روش های نوین ارزیابی توانمندی بالینی دانشجویان
  6. طراحي و آماده سازي بسته هاي آموزش الكترونيكي
  7. بررسی اثر بخشی و پیامد های شيوه هاي گوناگون آموزش الكترونيك
  8. انجام نظام مند نيازسنجي و تطبيق برنامه هاي آموزشي در راستای آموزش پاسخگو
  9. بررسی اثر بخشی برنامه های آموزش مداوم
  10. چالش هاي اخلاقي در نظام آموزشي كشور
 

اعضاء کمیته پژوهش در آموزش :

دکتر مریم کوه سلطانی
دکتر رامین نگاهداری
دکتر ندا یاسمینه
دکتر فاطمه دباغ
دکتر وحید فخرزاده
دکتر احمد بهروزیان


 

اعضای کمیته دانش پژوهی

دکتر مهسا تقی زاده
دکتر شیما قاسمی
دکتر سپیده بهلولی
دکتر زهرا آقازاده
 

معرفی :
 

مقدمه:
از آنجا كه فعاليت هاي آموزشي بخش مهمي از رسالت مؤسسات آموزش عالي و قسمت عمده اي از فعالیتهای اعضاي هيأت علمي را تشكيل مي دهند، ضروري است تلاش و كوشش ايشان در اين عرصه نيز به نحو مناسب ارزش گذاري شود بنابراین هدف از تدوین این شیوه نامه تعیین چگونگی مستند ساختن، ارزیابی جـامع، دقیـق و منصـفانه و امتیـاز دهـی آن دسـته از فعالیت هاي دانشورانه و دانش پژوهی در زمینه آموزش علوم پزشکی است که در دانشـگاههاي علـوم پزشـکی کشـور انجـام شده است.

تعریف: (فعالیتهاي دانشورانه آموزشی و ودانش پژوهی آموزشی)
در سال 1997 آقای Glasssick در کتاب خود با عنوان Scholarship Assessed شش معیار مشهور خود را بر ای ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی ارائه داده است

این معیارها عبارتند از:

 اهداف روشن و واضح
آماده سازی و مطالعه کافی
استفاده از روش های مناسب
نتایج مشخص
معرفی موثربرنامه
برخورد نقادانه

پس فعالیتهاي دانشورانه آموزشی فرایند آموزشی نوآورانه است که داراي اهداف شفاف، متـدولوژي مشـخص، مبتنـی بـر شواهد موجود (آماده سازي مناسب ) و داراي نتایج مشخص است (4 معیار نخست) ودانش پژوهی آموزشی فعالیتهاي دانشورانهاي است که علاوه بر چهار معیار فوق بـه نحـو مناسـبی منتشـر شـده و در معرض نقد دیگران قرار گرفته باشد.(همه 6 معیار گلاسیک)
 

 
 
نحوه ارزشیابی:
مرجع اصلی ارزشیابی و تعیین امتیاز فعالیتهاي موضوع بند ششم از ماده 2 آیین نامه ارتقاکمیته کشوري ارزیـابی فعالیت هاي دانشورانه و دانش پژوهی آموزش علوم پزشکی است
1.لازم است فرد متقاضی مستندات، شواهد و مدارك لازم در خصوص فعالیت هاي مورد نظر را در سامانه ملـی فعالیتهـاي نوآورانه آموزشی ( به آدرسir.gov.behdasht.meded://http (ثبت نماید.
2.مستندات ارائه شده در بخش فعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی باید علاوه بر اطلاعات مربوط به کمیت و کیفیت فعالیـت انجام شده، داراي شواهدي دال بر تعامل با سطوح مختلف جامعه آموزشی علوم پزشـکی در خصـوص گـزارش نتـایج آن فعالیت باشد. مصادیق این تعامل عبارتند از برگزاري کارگـاه هـاي آموزشـی و ایـراد سـخنرانی در مـورد نتـایج فعالیـت آموزشی صورت گرفته یا محصول آن به صورت مدعو در حوزه هاي وسیعتر (سایر دپارتمانها/ دانشکده هـا / دانشـگاهها )، ارائه نتایج در کنگره هاي علمی، انتشار در مجلات علمی- پژوهشی، ثبت فعالیت ها در تار نماهاي (website (مـرتبط با نوآوري آموزشی از جمله AAMC ،MedEdPORTAL، و یا موارد مشابه.
3.فعالیتی می تواند وارد فرآیند داوري شود که حائز تمام شرایط زیر باشد
1. مرتبط با حوزه آموزش یکی از ردههاي فراگیران علوم پزشکی (دانشجویان، دستیاران، آموزش مـداوم جامعـه پزشکی) یا اعضاي هیأت علمی باشد
2.در عمل به اقدامی براي بهبود کیفیت آموزش منجر شده باشد. بنابراین طرح هایی که صـرفا ماه یـ ت نظریـ ه پردازي و ارائه پیشنهاد بدون انجام مداخله دارند مشمول بند ششم ماده 2 آیین نامه ارتقا (فعالیتهاي دانشـورانه یـا دانش پژوهی آموزشی) نخواهند بود. همچنین پژوهشهاي آموزشی که صرفا ماهیت تولید علـم دارنـد و همـراه بـا اقدامی براي اصلاح روندهاي آموزشی دانشگاهها نبوده اند نیز قابل بررسی در بند ششم از مـاده 2 آیـی ن نامـه ارتقـا نیستند
3.باید به اندازه کافی در آموزش دانشگاه استقرار کافی پیدا کرده باشد: - فعالیتهایی که اجراي مستمر دارند حداقل باید به مدت شش ماه ادامه یافته یا محصول آن حد اقل بـه مـدت شش ماه مورد استفاده قرار گرفته باشد. - فعالیتهایی که می تواند به طور مکرر اجرا شود باید حداقل دو بار انجام شده یا مورد استفاده قرار گرفته باشد. - اگر جنس فعالیت، به صورت تدوین برنامه یا سند سیاست گذاري یا آیین نامه و دستورالعمل است که یک بار انجام می شود اما بعد از تصویب، تاثیر مستمر خواهد داشت، باید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
4.پس از اطمینان در خصوص احراز شرایط ورود به داوري، بررسی وجود معیارهـا ي شـش گانـه دانـش پژوهـ ی آموزشـ ی (Glassick (توسط کمیته دانشگاهی/کشوري دانش پژوهی انجام می شود.
5.براي کسب امتیاز دانش پژوهی ( که می تواند جایگزین امتیازات ماده 3 ارتقا شـود ) بـراي "تولیـد وسـایل آموزشـی "، "تولید لوح فشرده آموزشی با رعایت ساختار علمی" و "سایر موارد" در بخش یادگیري الکترونیک، تایید کمیته کشوري دانش پژوهی مبنی بر نوآوري فعالیت در سطح کشوري ضروري است.
محاسبه امتیازات بند 6 ماده دو آئین نامه ارتقاء:
حداکثر امتیاز ذکر شده در هر یک از بندهاي شش گانه مندرج در بند شش ماده دو آئین نامـه ارتقـا مصـوب شـوراي عـالی انقلاب فرهنگی معرف امتیاز فرایندهاي دانشورانه یا دانش پژوهی آموزشی (قابل انتقال به ماده سه) در سطح کشوري اسـت . چنانچه فعالیتی تمام معیارهاي گلاسیک را داشته باشد، امتیاز آن می تواند در ماده 3) حداکثر تا 50 درصد امتیـاز لازم اعـم از شرطی و غیر شرطی) لحاظ شود. حداکثر امتیاز فعالیتهاي مندرج در بند شش ماده 2 آیین نامـه ارتقـا بـر حسـب سـطح نوآوري به شرح جدول زیر محاسبه می گردد.
 
 

 
فرم ها:

نحوه ثبت نام در سامانه

نمونه پروپوزال

تکمیل اطلاعات جهت ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی/دانش پژوهانه