برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

اعضای کارگروه
دکتر رامین نگاهداری
دکتر محمد علی قویمی
دکتر سعید فروغی مقدم

با توجه به اهمیت ارتقای نظام ارزیابی به عنوان یکی از کارگروههای بسته تحول دوازده گانه آموزش و در راستای نیل به آموزش پاسخگو و عدالت محور، لزوم تناسب آزمون با حیطه های مختلف یادگیری امری اجتناب ناپذیر است. با وجود آشنایی نسبی اعضای هیات علمی با روش های مختلف ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان و برگزاری کارگاههای متعدد، همچنان از این روشها در تعداد معدودی از گروههای آموزشی استفاده می شود. به نظر می رسد موانعی علاوه بر عدم آشنایی کافی اساتید با این روشها در عدم اجرای آنها دخیل است که میتوان به انگیزش ناکافی اساتید، کمبود وقت و ... نسبت داد. لذا جهت ارتقای نظام ارزیابی لازم است موانع و محدودیتها بطور سیستماتیک شناسایی شده و سپس ضمن طراحی متناسب بستر اجرایی، به ترویج اجرای روشهای نوین ارزیابی مهارتهای بالینی در گروههای آموزشی پرداخت. لذا کمیته ارتقا آزمون دانشکده دندانپزشکی تبریز در چند مرحله جهت بررسی کیفیت و موانع ارزیابی مهارتهای بالینی دانشکده از نیمسال اول سال 97-98 در سطح دو گروه آموزشی ارتودنسی و پروتزهای دندانی وارد عمل شد. در مرحله اول موانع و محدودیتهای اجرای سیستمهای نوین ارزیابی شناخته شد. بدین منظور از مرور متون و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط تعدادی از اعضای هیات علمی استفاده شد. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها آنالیز گردید تا تمهای اصلی شناخته شوند. در مرحله بعدی با استفاده از نتایج مرحله قبل و همچنین تلاش ذهنی محققین و با همکاری گروههای آموزشی و دفتر ارزشیابی دانشگاه و مشاوره گروه آموزش پزشکی و همچنین تشکیل گروه متمرکز بحث اولویت های مورد نیاز جهت تغییر در سطح گروه، دانشکده و دانشگاه به دست آمد که در ادامه گزارش آنها داده خواهد شد.  در مرحله آخر سعی بر این است که موارد مطرح شده در دانشکده دندانپزشکی به اجرا گذاشته شود تا میزان اثربخشی و میسر بودن آن مورد سنجش قرار گیرد تا در صورت گرفتن نتایج مثبت بتوان از آن برای طراحی سیستمی جامع در سطح دانشگاه استفاده کرد.لذا بعد از بررسی نتایج فرمهای تکمیل شده توسط اعضای هیات علمی گروههای آموزشی جهت اقدام اولیه نامه ای توسط معاونت آموزشی دانشکده به گروههای مذکور ارسال گردید که در طی آن مقرر شد در طی جلسه ای اولویت های باید های آموزشی خود را مشخص نمایند و همچنین نسبت به تدوین دستورالعمل یکسان ارزیابی مهارتهای بالینی اقدام نمایند.

پرسشنامه نظرسنجی از اعضای هیات علمی گروه  پروتز

پرسشنامه نظرسنجی از اعضای هیات علمی گروه  ارتودنسی

جدول نظرسنجی در گروه متمرکز بحث

نامه معاونت آموزشی به گروههای آموزشی جهت مشخص کردن بایدهای آموزشی و تدوین دستورالعمل یکسان

نتایج نظرسنجی از اعضای محترم هیات علمی

الزامات در سطح دانشگاه :
- ارتقا زیرساخت های لازم برای ارزیابی مهارت های بالینی
- در نظر گرفتن موارد تشویقی برای اساتید فعال
 
الزامات در سطح دانشکده :
- برگزاری کلاس های آشنائی با روش های نوین ارزیابی
- بارگذاری شیوه نامه ها و نمونه فعالیت های موفق در سایت دانشکده
 
الزامات در سطح گروه:
- یکسان سازی روش های ارزیابی جهت تامین عدالت آموزشی
- تدوین دستورالعمل و شیوه نامه یکسان ارزیابی
- مشخص کردن لیست مهارت های بایدی برای آموزش و اولویت بندی آنها