برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کارگروه ارتقاء روشهای نوین ارزیابی مهارتهای بالینی

اعضای کارگروه
دکتر رامین نگاهداری
دکتر محمد علی قویمی
دکتر سعید فروغی مقدم

با توجه به اهمیت ارتقای نظام ارزیابی به عنوان یکی از کارگروههای بسته تحول دوازده گانه آموزش و در راستای نیل به آموزش پاسخگو و عدالت محور، لزوم تناسب آزمون با حیطه های مختلف یادگیری امری اجتناب ناپذیر است. با وجود آشنایی نسبی اعضای هیات علمی با روش های مختلف ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان و برگزاری کارگاههای متعدد، همچنان از این روشها در تعداد معدودی از گروههای آموزشی استفاده می شود. به نظر می رسد موانعی علاوه بر عدم آشنایی کافی اساتید با این روشها در عدم اجرای آنها دخیل است که میتوان به انگیزش ناکافی اساتید، کمبود وقت و ... نسبت داد. لذا جهت ارتقای نظام ارزیابی لازم است موانع و محدودیتها بطور سیستماتیک شناسایی شده و سپس ضمن طراحی متناسب بستر اجرایی، به ترویج اجرای روشهای نوین ارزیابی مهارتهای بالینی در گروههای آموزشی پرداخت. لذا کمیته ارتقا آزمون دانشکده دندانپزشکی تبریز در چند مرحله جهت بررسی کیفیت و موانع ارزیابی مهارتهای بالینی دانشکده از نیمسال اول سال 97-98 در سطح دو گروه آموزشی ارتودنسی و پروتزهای دندانی وارد عمل شد. در مرحله اول موانع و محدودیتهای اجرای سیستمهای نوین ارزیابی شناخته شد. بدین منظور از مرور متون و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط تعدادی از اعضای هیات علمی استفاده شد. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها آنالیز گردید تا تمهای اصلی شناخته شوند. در مرحله بعدی با استفاده از نتایج مرحله قبل و همچنین تلاش ذهنی محققین و با همکاری گروههای آموزشی و دفتر ارزشیابی دانشگاه و مشاوره گروه آموزش پزشکی و همچنین تشکیل گروه متمرکز بحث اولویت های مورد نیاز جهت تغییر در سطح گروه، دانشکده و دانشگاه به دست آمد که در ادامه گزارش آنها داده خواهد شد.  در مرحله آخر سعی بر این است که موارد مطرح شده در دانشکده دندانپزشکی به اجرا گذاشته شود تا میزان اثربخشی و میسر بودن آن مورد سنجش قرار گیرد تا در صورت گرفتن نتایج مثبت بتوان از آن برای طراحی سیستمی جامع در سطح دانشگاه استفاده کرد.لذا بعد از بررسی نتایج فرمهای تکمیل شده توسط اعضای هیات علمی گروههای آموزشی جهت اقدام اولیه نامه ای توسط معاونت آموزشی دانشکده به گروههای مذکور ارسال گردید که در طی آن مقرر شد در طی جلسه ای اولویت های باید های آموزشی خود را مشخص نمایند و همچنین نسبت به تدوین دستورالعمل یکسان ارزیابی مهارتهای بالینی اقدام نمایند.

پرسشنامه نظرسنجی از اعضای هیات علمی گروه  پروتز

پرسشنامه نظرسنجی از اعضای هیات علمی گروه  ارتودنسی

جدول نظرسنجی در گروه متمرکز بحث

نامه معاونت آموزشی به گروههای آموزشی جهت مشخص کردن بایدهای آموزشی و تدوین دستورالعمل یکسان

نامه معاونت آموزشی به گروه پروتزهای دندانی جهت اجرایی کردن روشهای نوین ارزیابی مهارتهای بالینی

نامه معاونت آموزشی به گروه ارتودنسی جهت اجرایی کردن روشهای نوین ارزیابی مهارتهای بالینی

نامه معاونت آموزشی به معاون محترم آموزشی دانشگاه

نامه معاونت آموزشی به مرکز مطالعات و آموزش پزشکی

نتایج نظرسنجی از اعضای محترم هیات علمی

الزامات در سطح دانشگاه :
- ارتقا زیرساخت های لازم برای ارزیابی مهارت های بالینی
- در نظر گرفتن موارد تشویقی برای اساتید فعال
 
الزامات در سطح دانشکده :
- برگزاری کلاس های آشنائی با روش های نوین ارزیابی
- بارگذاری شیوه نامه ها و نمونه فعالیت های موفق در سایت دانشکده
 
الزامات در سطح گروه:
- یکسان سازی روش های ارزیابی جهت تامین عدالت آموزشی
- تدوین دستورالعمل و شیوه نامه یکسان ارزیابی
- مشخص کردن لیست مهارت های بایدی برای آموزش و اولویت بندی آنها
 
نتایج نظرسنجی از گروههای آموزشی ارتودنسی و پروتزهای دندانی در زمینه تعیین لیست مهارتهای بایدی و روشهای نوین ارزیابی آنها :   

  پس از پیگیری نامه شماره 277459/د/5 از گروه آموزشی ارتودونسی و پروتزهای دندانی در خصوص تعیین لیست مهارت های بالینی بایدی با در نظر گرفتن اهمیت و قابلیت انجام روش های نوین ارزیابی در مورد آنها، گروه های مربوطه ، صورتجلسه تصمیمات ماخوذه خود را به شرح زیر اعلام نمودند:


روشهای ارزیابی پیشنهادی گروه ارتدونسی :  
 • مهارت قالب گیری :DOPS
 • مهارت تحویل پلاک: DOPS  
 • مهارت فالوآپ بیمار: DOPS   
 • تریس و آنالیزسفالومتری ، آنالیز پانورامیک،آنالیز کست و فضا ، تشخیص:OSCE
 • تهیه Data base ،  Problem list، ارائه طرح درمان ، ارائه Mechanotherapy:   OSCE
روشهای ارزیابی پیشنهادی  گروه پروتزهای دندانی:
 • معاینه بیمار:Log book
 • ارائه طرح درمان: Log book
 • آماده سازی کانال پست و تهیه پترن آکریلی: DOPS
 • اصلاح آکلوژن و تراش دندان: Log book
 • امتحان فریم Log book : 
 • امتحان پرسلن Log book: 
جلسه تعاملی جهت بررسی روشهای ارزیابی مهارتهای عملی گروه ارتودنسی با مسئول محترم کارگروه بسته ارتقاء آزمون دانشگاه

جلسه تعاملی جهت بررسی روشهای ارزیابی مهارتهای عملی گروه پروتزهای دندانی با گروه آموزش پزشکی دانشگاه