برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

اساتيد راهنما موظف به انجام وظائف زير ميباشند:

1- ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته و حال و پيگيري آن در آينده.
 
2- شناخت نسبت به استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايي منطقي آنها.
 
3- آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي در مقطع مربوطه.
 
4- ارائه راهنمايي هاي لازم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده.
 
5- هدايت و برنامه ريزي درسي.
 
 
6- تأييد كليه فرمهاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقال، جابجائي، حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي.
 
7- بررسي و ريشه يابي زمينه هاي احتمالي افت تحصيلي و كمك به دانشجو در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستيها.
 
8- توجه به استرسهاي محيطي، خانوادگي و تحصيلي و در صورت نياز ارجاع به مراكز مشاوره جهت پيشگيري از بروز مشكلات جدي.
 
9- معرفي دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به شوراي تشويق دانشكده.
 
10- معرفي دانشجويان از طريق معاون آموزشي دانشكده به واحدهاي مختلف دانشگاه و از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري، راهنمايي و مشاوره تخصصي داشته باشد.
 
11- اطلاع به خانواده دانشجو در زمينه مشكلات وي و مشاوره با آنان درصورت لزوم.
 
12- مشورت با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانشجويان به منظور يافتن مناسبترين شيوه كمك به دانشجويان و استفاده مستمر از شيوه ها و ابزارهاي توانايي هاي خود براي انجام صحيح وظائف محوله.
 
13-اعلام مشكلات دانشجويان به مدير گروه مربوطه.
 
14-حضور مفيد به مدت حداقل 1 ساعت به ازاي هر 5 دانشجو در هفته . )برنامه آن براساس ساعات كلاس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مسئول اساتيد راهنما و مدير گروه مربوطه تهيه مي شود. ساعات و محل ملاقات با دانشجويان بايد از ابتداي هر نيم سال مشخص گردد به نحوي كه حتي الامكان با برنامه هاي ديگر، دانشجويان تداخل نداشته باشد.(
 
15-حضور در دانشكده از يك روز قبل از ثبت نام تا يك روز پس از آن و همچنين در روزهاي حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي.
 
16-بررسي و تحليل وضعيت تحصيلي دانشجويان براساس فرمهاي تكميل شده مشخصات فردي و تحصيلي آنان و برآورد حدودي از وضعيت عاطفي و تربيتي دانشجو و ثبت كليه اطلاعات بدست آمده به صورت محرمانه در پرونده اي كه بدين منظور براي هر دانشجو در محل دانشكده ايجاد شده است.
 
17- تهيه گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي و ارائه به مسئول اساتيد راهنماي دانشكده  براي جمع بندي و ارسال به معاونت آموزشي دانشكده.

18- شركت در جلسات اساتيد راهنماي دانشكده.
 
19-تسلط به قوانين و مقررات آموزشي و آگاهي كامل از وظائف و اختيارات.
 
20- رعایت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دانشجو