شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 
 
 

نفرات اول تا سوم ورودی های هر سال در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96
 

 

 ورودی 91


ثمین غفاری

18/03

مرضیه پیرزاده اشرف

18/01

کوروش ابری

17/98

 

 ورودی 92

فروغ احدزاده فرهود

17/53

محمد حسن محمودزاده

17/51

پویا صبانیک

17/49

 

 

 ورودی 93

آیسان شهمراد

18/88

فرزین عربلوی مقدم

18/6

مهدیه اسمعیل زاده

18/56

 

 

 ورودی 94

بهناز کریم زاده

18/72

فاطمه عابدی دیزناب

18/39

امیرمحمد دولت آبادی

18


 

 ورودی 95

شیرین حسن پور

19/58

میلاد باصری

19/3

فراز رادمند

18/61

 

 ورودی 96

مهسا باغبان شاکر

18/32

پریسا خیری

18/25

احسان مسلمی ممقانی
 

18/16

 

 

نفرات اول تا سوم دانشجویان دندانپزشکی پردیس  ورودی های هر سال در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96
 

 

 ورودی 90

مهسا امنابی

19/5

هانیه نجفی اقدم

19

نیلوفر بنیادی

18/81

 

 ورودی 91

آیدین اسمعیل یان ملکی

17/06

سجاد فرخی

16/7

شاهین ارادتی

16/34

 

 ورودی 92

مهدیه شریف زاده

17/59

صدف فداکار

17/47

امین قربانی

17/13

 

 ورودی 93

سحر مولائی

17/91

شیوا علیزاده

17/74

امیراحمد متین

17/51