برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

 

 لیست دروس مربوط به ترم 5 رشته دندانپزشکی مقطع دکتری عمومی بر اساس کوریکلوم جدید

نام درس

تعداد واحد

بیماریهای سیستمیک 1 (نظری)

2

بیماریهای روانی نظری

1

مبانی پروتزهای کامل کارگاهی

2

 سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 2 نظری

1

آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی کارگاهی

1

جراحی دهان ، فک و صورت 1 نظری

1

دندانپزشکی قانونی (نظری و عملی)

1

زبان انگلیسی تخصصی2 نظری

1

دندانپزشکی تشخیصی 1 نظری

1

رادیولوژی دندان ، فک و صورت 2 نظری

1

مبانی مواد دندانی نظری

1

فارماکولوژی عمومی نظری

2

کمپلکس و پالپ وپری اپیکال نظری

1

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی ( نظری وعملی )

1

روش شناسی تحقیق 1کارگاهی

1

تجهیزات پزشکی وارگونومی کارگاهی

1

جمع

19

     

 

 

 

لیست دروس مربوط به ترم 6 رشته دندانپزشکی مقطع دکترای عمومی بر اساس کوریکلوم جدید

تعداد واحد

نام درس

2

بیماریهای سیستمیک 2( نظری و عملی)

1

روش شناسی تحقیق2کارگاهی

1

مبانی پروتزهای پارسیل کارگاهی

1

جراحی  دهان ، فک و صورت 1عملی

1

زبان انگلیسی تخصصی 3

2

دندانپزشکی تشخیصی 2 نظری

2

مبانی دندانپزشکی ترمیمی( کارگاهی)

1

پریو دانتیکس1 نظری

1

پریو 1دانتیکس عملی

1

مبانی اندودنتیکس 1 ( کارگاهی)

2

مواد دندانی عملی

1

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی1 عملی

2

اپیدمیولوژی پیشرفته 1 نظری

1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت 1 عملی

1

رادیولوژی دندان ، فک و صورت 1 عملی

20

جمع

 

 

 

لیست دروس مربوط به ترم7 رشته دندانپزشکی مقطع دکترای عمومی بر اساس کوریکلوم جدید

نام درس

تعداد واحد

بیماریهای سیستمیک3 (عملی)

1

مبانی پروتزهای ثابت دندانی (کارگاهی)

2

روش های آمار زیستی نظری

2

دندانپزشکی تشخیصی 3 نظری

2

دندانپزشکی ترمیمی 1 نظری

1

گوش و حلق و بینی نظری

1

مبانی اندودنتیکس 2 (کارگاهی)

1

اپیدومیولوژی پیشرفته 2 نظری

2

تروماتولوژی دهان و فک و صورت نظری

1

درد و داروشناسی در دندانپزشکی (کارگاهی)

1

رادیولوژی دندان ، فک و صورت 2 عملی

1

ارتودنسی 1 نظری

1

 بیماریهای دهان و تشخیص 1 عملی

2

جمع

18

 

 

 

لیست دروس مربوط به ترم8 رشته دندانپزشکی مقطع دکترای عمومی بر اساس کوریکلوم جدید

نام درس

تعداد واحد

بیماریهای سیستمیک4 (عملی)

1

پروتز های کامل 1 عملی

2

درمان بیماران با بی دندانی کامل نظری

1

نگارش علمی( کارگاهی)

1

دندانپزشکی تشخیصی 4 نظری

1

زبان انگلیسی تخصصی4 نظری

1

جراحی  دهان ، فک و صورت 2نظری

1

جراحی دهان ، فک و صورت 2 عملی

1

دندانپزشکی ترمیمی 1عملی

1

پریو دانتیکس2 نظری

1

ارتودنسی1 عملی

1

ارتودنسی2 نظری

1

اندودنتیکس1 نظری

1

رادیولوژی دندان ، فک و صورت 3 عملی

1

دندانپزشکی کودکان 1 نظری

1

مبانی نو ر و لیزر در دندانپزشکی نظری

1

 بیماریهای دهان و تشخیص 2 عملی

1

 مهندسی بافت و نانوبیو مواد دندانی (کارگاهی)

1

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت2 عملی

1

جمع

20

 

 

لیست دروس مربوط به ترم 9رشته دندانپزشکی مقطع دکترای عمومی بر اساس کوریکلوم جدید

نام درس

تعداد واحد

پروتزهای دندانی پیشرفته1 نظری

1

 پروتزهای دندانی پیشرفته  2نظری

1

پروتزهای پارسیل 1 عملی

2

پروتزهای ثابت 1 عملی

2

دندانپزشکی کودکان 2 نظری

1

دندانپزشکی کودکان 1 عملی

2

 جراحی دهان ، فک و صورت 3 عملی

2

 دندانپزشکی تشخیصی 5 نظری

1

 بیماریهای دهان و تشخیص 3 عملی

1

 دندانپزشکی ترمیمی2 نظری

1

پریودانتیکس 2 عملی

1

ارتودنسی2عملی

1

 اندونتیکس1 عملی

2

رساله 1

1

 سالمند شناسی(نظری و عملی)

1

جمع

20

 

لیست دروس مربوط به ترم 10رشته دندانپزشکی مقطع دکترای عمومی بر اساس کوریکلوم جدید

نام درس

تعداد واحد

دندانپزشکی کودکان 2 عملی

2

 پروتزهای ثابت2 عملی

2

پروتزهای کامل 2 عملی

2

جراحی دهان ، فک و صورت 4 عملی

2

دندانپزشکی تشخیصی 6 نظری

1

 دندانپزشکی ترمیمی 2 عملی

2

 پریودنتیکس 3 عملی

1

ارتودنسی 3 نظری

1

ارتودنسی 3 عملی

1

اندودنتیکس 2 نظری

1

 اندونتیکس2 عملی

2

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 2 عملی

1

جمع

18

 

 

لیست دروس مربوط به ترم 11رشته دندانپزشکی مقطع دکترای عمومی بر اساس کوریکلوم جدید

نام درس

تعداد واحد

پروتزهای دندانی پیشرفته عملی

2

دندانپزشکی کودکان3 عملی

2

 دندانپزشکی تشخیصی7 (کارگاهی)

1

دندانپزشکی ترمیمی 3 عملی

1

 پریودانتیکس4 عملی

1

 پریودانتیکس3 نظری

1

ارتودنسی  4 عملی

1

 اندودنتیکس  3 عملی

1

 حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت دهان ( نظری و عملی)

1

 پروتزهای پارسیل 2عملی

2

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 3 عملی

1

ایمپلنت های دندانی نظری

1

جمع

15

 

 

 

 

لیست دروس مربوط به ترم12رشته دندانپزشکی مقطع دکترای عمومی بر اساس کوریکلوم جدید

نام درس

تعداد واحد

درمان جامع دندانپزشکی1 (کارورزی)

2

درمان جامع دندانپزشکی 2 (کارورزی)

2

رساله 2

1

رساله 3

1

رساله 4

4

جراحی 5 دهان ، فک و صورت عملی

2

پریودانتیکس 5 عملی

2

جمع

14