برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

برنامه آموزشی و طرح درس دوره علوم پایه


 

فیزیک پزشکی
میکروب و ویروس شناسی
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
آناتومی و بافت شناسی
ژنتیک پزشکی
ایمنی شناسی
انگل شناسی
فیزیولوژی

 
ترم اول
تعداد واحد
 
نام و نوع درس شماره درس رديف
4 بیوشیمی نظری 15119108 1
1 بیوشیمی عملی 15119109 2
3 زبان خارجه عمومی 1000111 3
3 ادبیات فارسی 1000110 4
2 سلامت دهان و جامعه نظری و عملی 15119112 5
2 آشنایی با دفاع مقدس 11000108 6
2 اندیشه اسلامی 1 1000101 7
4 علوم تشریحی 1(نظري و عملي) 15119113 8
1 تربیت بدنی 1 10000104 9
22 جمع واحد
 


 
ترم دوم
تعداد واحد نام و نوع درس شماره درس رديف
 3 علوم تشريحي 2 (نظري و عملي )  
15119114
1
1 کنترل عفونت 151191117 2
 3 باکتری شناسی نظری 15119106 3
 1 باکتری شناسی عملی 15119107 4
اندیشه اسلامی 2 1000102 5
1 ویروس شناسی نظری 15119119 6
1 تربیت بدنی 2 1000112 7
2 روانشناسی و مهارتهای ارتباطی 15119110 8
2 آئین زندگی 1000103 9
فیزیک پزشکی نظری -عملی  
15119116
10
1 کاربرد رایانه در دندانپزشکی  
151191116
11
 1  انگل شناسی 15119103  12
19 جمع واحد
 
 
ترم سوم
تعداد واحد
 
 
نام و نوع درس شماره درس رديف
2 دانش خانواده و جمعیت  
1000109
1
2/5 ايمني شناسي نظري 15119104 2
0.5 ايمني شناسي عملي 15119105 3
5 فیزیولوژی نظری  
15119117
4
1 فیزیولوژی عملی 15119118 5
2 علوم تشریحی3 نظری -عملی 15119115 6
2 تفسیر موضوعی قرآن 1000106 7
2 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1000105 8
2 ژنتیک 15119111 9
19  
 
جمع واحد
 
 
ترم چهارم
تعداد واحد نام و نوع درس شماره درس رديف
2/5 آسيب شناسي عمومي نظري  15119101 1
0/5 آسيب شناسي عمومي عملي  15119102 2
2 انقلاب اسلامي ايران  1000104 3
2 مرفولوژی(آناتومی دندان) کارگاهی  15119123 4
2 فرهنگ و وتمدن اسلام و ايران  1000107 5
1 اخلاق پزشکی -کارگاهی  15119124 6
1 تغذیه در سلامت  15119170 7
1 زبان انگلیسی تخصصی 1  151191104 8
1 سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  1 نظری  151191109 9
1 پوسیدگی شناسی  15119167 10
1 راديولوژي 1 نظري  15119197 11
15 جمع واحد