برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

طرح درس تخصصی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت

سال تحصیلی    کد درس نام و طرح درس        تعداد واحد         
کارگاهی نظری عملی
3 181959224 طرح درس ارایه مورد پنج     2
2 181959222 طرح درس ارایه مورد سه     2
1 181959220 طرح درس ارایه مورد یک     2
2 181959225 طرح درس اصول و تکنیک های اختصاصی تصویربرداری   1  
1 181959226 طرح درس بررسی مقالات 1   1  
3 181959230 طرح درس بررسی مقالات 5   1  
2 181959228 طرح درس بررسی مقالات3   1  
1 181959243 طرح درس تفسیر ضایعات عملی1   2  
2 181959245 طرح درس تفسیر ضایعات عملی3     2
3 181959247 طرح درس تفسیر ضایعات عملی5     2
1 181959237 طرح درس تفسیر ضایعات نظری 1   4  
3 181959247 طرح درس تفسیر ضایعات نظری 5   4  
2 181959239 طرح درس تفسیر ضایعات نظری3   4  
2 181959256 طرح درس رادیو گرافی خارج دهانی عملی2     1
1 181959250 طرح درس رادیوگرافی داخل دهانی نظری   1  
2 181959269 طرح درس مشارکت در آموزش دانشجویان2     2
3 181959269 طرح درس مشارکت در آموزش دانشجویان4     2
2 181959229 طرح درس بررسی مقالات4   1  
3 181959231 طرح درس بررسی مقالات6   1  
1 181959244 طرح درس تفسیر ضایعات عملی2     2
2 181959246 طرح درس تفسیر ضایعات عملی4     2
1 181959238 طرح درس تفسیر ضایعات نظری 2   4  
2 181959240 طرح درس تفسیر ضایعات نظری 4   4  
3 181959242 طرح درس تفسیر ضایعات نظری 6   4  
2 181959257 طرح درس رادیو گرافی خارج دهانی عملی3     1
1 181959249 طرح درس رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه   2  
3 181959259 طرح درس رادیوگرافی خارج دهانی عملی5     2
1 181959254 طرح درس رادیوگرافی خارج دهانی نظری   1  
1 181959251 طرح درس رادیوگرافی داخل دهانی عملی 1     1
1 181959265 طرح درس مبانی فیزیکی تصویربرداری   3  
1 18129201 آموزش پزشکی 1 1    
1 18129202 آموزش پزشکی 2 2