برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

وظایف و اختیارات معاونت آموزشی تخصصی و تحصیلات تکمیلی


وظایف و اختیارات

معاونت دوره های تخصصی دانشکده دندانپزشکی تبریز ضمن توجه ویژه به پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی ،اصول قانون مداری،شایسته سالاری ، رعایت عدالت در محیط کار ، انظباط اداری و برنامه ریزی جهت ارتقا مستمر کیفیت استراتژیهای آموزش تخصصی و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای در آموزش دستیاران دوره های تخصصی دندانپزشکی ، در تلاش است تا وظایف واختیارات تعریف شده به شرح زیر را به نحو احسن به مرحله اجرا برساند:

 • ثبت نام ورودیهای جدید وانتخاب واحد هر ورودی
 • معرفی دستیاران به گروههای آموزشی داخل دانشکده وسایر دانشکده های دانشگاه ونیز بیمارستانهای تابعه جهت گذراندن واحد های علوم تخصصی، علوم پایه ، علوم وابسته و بیمارستانی
 • نظارت بر صدور احکام دستیاران
 • نظارت وکنترل حضور و غیاب دستیاران براساس مفاد ماده 26و27 ایین نامه دستیاری
 • دریافت نمرات دستیاران در سطوح علوم پایه ، علوم وابسته،وعلوم تخصصی در موعد مقرر
 • نظارت در مورد عدم اشتغال دستیاران در مراکز ومطبهای خصوصی ومعرفی دستیاران با توجه به سر فصل کاری به کلینیک ویژه دانشکده
 • نظارت برعنوان پایان نامه مرتبط با رشته تخصصی، تاریخ ثبت پروپوزال ، دفاع پایان نامه های تخصصی وارایه مقاله منتج از پایان نامه و اطلاع رسانی در مورد مصوبات دانشکده ، دانشگاه ووزارت متبوع در اسرع وقت
 • انجام اقدامات مربوط به فراغت از تحصیل دستیاران در موعد مقرر
 • معرفی ، ثبت نام وارسال مدارک دستیاران واجد شرایط جهت شرکت در آزمونهای ارتقا سالانه وبورد تخصصی در موعد مقرر
 • برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بطور منظم
 • دریافت وارایه ابلاغ آموزش تخصصی اساتید در موعد مقرر
 • همکاری با سرپرستان تخصصی گروهها در تنظیم تقویم آموزشی و پیگیری ارایه برنامه های آموزش تخصصی گروهها قبل از شروع سال تحصیلی
 • اطلاع رسانی به موقع قوانین ودستورالعمل های جدید آموزشی دانشگاه ووزارت متبوع به گروههای تخصصی
 • نظارت برکیفیت آموزش دوره های تخصصی از طریق تشکیل" کارگروههای ارزیابی پیاده سازی کوریکولوم تخصصی و ارزشیابی پایبندی دستیاران به اصول اخلاق حرفه ای" وتشکیل جلسات ویژه با سرپرستان تخصصی گروهها
 • اطلاع رسانی تصمیمات ومصوبات شورای آموزشی ،پژوهشی وتخصصی دانشکده به گروههای آموزشی و دستیاران در اسرع وقت
 • به روز نمودن برنامه های مرتبط با حوزه دستیاری در سایت دانشکده
 • حمایت وهمکاری با گروههای آموزشی جهت رفع مشکلات مرتبط با تسهیلات آموزشی تخصصی با جلب همکاری مسوولین ذیربط
 • پایش عملکرد معاونین تخصصی گروه ها در راستای آیین نامه ها ومقررات آموزشی دانشگاه شامل :تهیه برنامه های آموزش تخصصی سال تحصیلی ، نظارت بر فعالیتهای دستیاران گروه ، نظارت بر تشکیل به موقعکلاسهای نظری و بخشهای عملی طبق برنامه اعلام شده در ابتدای نیمسال (کمیت) و کیفیت برنامه درسی ارایه شده در کلاسها ، نظارت برحضورتمام وقت و فعال دستیاران در کلاسهای نظری وعملی و پیاده سازی اصول اخلاق حرفه ای دستیاران بر مبنای مصادیق موجود در ایین نامه اخلاق حرفه ای ، تشکیل منظم جلسات تخصصی بخش وارسال گزارشات مربوط به عملکرد دستیاران وصورتجلسات به معاونت تخصصی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای آزمونهای تخصصی گروهها، تهیه وپیشنهاد آیین نامه های لازم جهت امتحانات
 • برقراری ارتباط وهمکاری با سایردانشکده ها ، نهاد های آموزشی وواحدهای موجود در حوزه معاونت امور دستیاری وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ووزارت متبوع
 • پیگیری در ارایه طرح درس تخصصی گروههای آموزشی دانشکده
 • حمایت وهمکاری با گروهها جهت تدوین برنامه توسعه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشیواولویت بندی انواع نیازهای آموزشی گروه در حوزه تخصصی دانشکده
 • بازدید ادواری از پیاده سازی برنامه های آموزشی ودرمانی گروهها ،حضور تمام وقت وفعال دستیاران واساتید آموزش تخصصی گروه وامکانات و تجهیزات تخصصی بخشها وانعکاس مشکلات احتمالی موجود
 • نظارت بر پیشرفت تحصیلی دستیاران
 • نظارت بر تهیه وارایه  Log book  به منظور ارزشیابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(تخصصی وفلوشیپ)
 • نظارت ادواری بر نحوه پذیرش بیماران ، ساماندهی پرونده های بیماران وکیفیت ارایه خدمات تخصصی به بیماران