برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
  حداقل های آموزشی گروه جامعه نگر

سر فصل درس سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

تعداد و نوع واحد: 6 واحد ( 1 واحد نظری ، 5 واحد عملی)

 

هدف : ایجاد نگرش پیشگیری و تمرین روشهای پیشگیری در جامعه و آشنائی با سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور

 

 

درس دندانپزشکی اجتماعی( نظری) 1واحد

1-مقدمه و تعریف و بیان دندانپزشکی اجتماعی

2- تعریف اپیدمیولوژی و شاخصهای بهداشتی

3-آشنائی با اپیدمیولوژی توصیفی و تحلیلی – غربالگری Screening

4-تعریف جمعیت- گروههای هدف- گروههای سنی

5-مقایسه اقتصادی و رجحان پیشگیری بر درمان در دندانپزشکی

6-سطوح خدمات بهداشتی درمانی و جایگاه خدمات دندانپزشکی در ان

7-آشنائی با تاریخچه بهداشت دهان و دندان (OHC)  - آشنائی با طرح ادغام دندانپزشکی در سیستم شبکه

8-عادات بهداشتی و نگرش مردم به مسئله بهداشت دهان

9-نقش و مسئولیت دندانپزشک بعنوان عضو تیم پزشکی در خدمات بهداشتی درمانی

10-مسئولیت دندانپزشک در رابطه با افراد و خانواده در اجتماع

11- آموزش بهداشت – تعریف ، اهداف،فن آوری اموزشی با تکیه بر روشهای گوناگون (گروهی – چهره به چهره)

12- نیاز سنجی بهداشتی و درمانی دندانپزشکی در گروههای هدف

13- آموزش نحوه انعکاس نیازها به مقامات مسئول بهداشتی و درمانی

14- برنامه ریزی در جهت پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان در گروههای هدف

15-آشنائی با مسواک ،خمیر دندان، دهان شویه ها و .... در ایران

 

درس دنداپزشکی اجتماعی (عملی) 5 واحد

1-     بررسی وضعیت سلامت و بیماریهای دهان و دندان در یک جامعه مشخص

   ارائه گزارش توصیفی از وضعیت موجود

   ارائه گزارش شیوع و بروز بیماریهای دهان و دندان و تعیین تفاوتهای آن

   ارائه گزارش از عوامل موثر بر روی الگوی بیماریهای دهان و دندان (اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی)

   تعیین میزان شاخصهای اپیدمیولوژیک (GI,CPITN,dmft,DMFT)

2-  ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء بهداشت دهان و دندان در گروه هدف:

        انتخاب مناسب ترین روش جهت گروه هدف به مشارکت در او بهداشت دهان

        ارائه روش مناسب جهت تاثیر بر مسئولان ذی نفوذ در امر ارتقاء سطح بهداشت دهان و دندان

        انتخاب مناسب ترین و با صرفه ترین روش تجویز فلوراید

3-     اجرای برنامه دندانپزشکی پیشگیری و آموزش بهداشت

  انتخاب و شناسائی گروه

  برنامه ریزی آموزش

  اجراء برنامه آموزشی در مدارس- کارخانه ها- مادران باردار و شیرده- وگروههای خاص
 

 

         4-   گزارش از نحوه استریلیزاسیون و کنترل عفونت در مراکز بهداشتی درمانی

 

 

واحدهاى نظرى و عملى ارائه شده توسط گروه در هر نیمسال تحصیلی    

 

 نيمسال اول- مهر

 نيمسال دوم- بهمن

 دندانپزشکی جامعه نگر 2 عملی(2واحد)  دندانپزشکی جامعه نگر نظری (1واحد)
   دندانپزشکی جامعه نگر 1عملی(1 واحد)
   دندانپزشکی جامعه نگر 3 عملی(2واحد)