شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

 رتبه دانشگاهی

سمت

رشته تحصیلی

 نوع استخدام

1

دکتر ناصر اصل امین آبادی 

استاد

مدیر گروه

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 رسمی

2

دکتر لیلا عرفان پرست

دانشیار

رئیس بخش

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 پیمانی

3

دکتر آذین سهرابی

استادیار

 

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

پیمانی

 5

دکتر علی وفایی

استادیار

عضو شورا

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

6

دکتر ابراهیم نجف پور

استادیار

 سرپرست تخصصی

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 پیمانی

7

 دکتر آرزو قریشی زاده

 استادیار

معاون پژوهشی گروه

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

 8

 دکتر انیسه ملجایی

 استادیار

    دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 تعهد خدمت

9

 دکتر ضیاء ابراهیم ادهمی

 استادیار

عضو شورا

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 تعهد خدمت

 10

 دکتر حامد آبادی

 استادیار

 

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 تعهد خدمت