شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 

حداقل های آموزشی

ترمیمی  1 عملی

نوع دندان

تراش اشکال هندسی با ابعاد مشخص

-------

تراش حفره کلاس 1 آمالگام                           

مولر بالا و پایین ، پره مولر بالا و پایین

تراش حفره کلاس 2  آمالگام                               

مولر بالا و پایین ، پره مولر بالا و پایین

تراش حفره کلاس 5آمالگام                                 

مولر بالا و مولر پایین

تراش حفره کلاس 3 آمالگام                                

کانین بالا یا کانین پایین

تراش حفره box-only   آمالگام                               

مولر بالا یا پایین  و  پره مولر بالا یا پایین

تراش حفره کلاس 3و4 کامپوزیت                             

سانترال یا لترال یا کانین بالا و  پایین

تراش complex آمالگام، cusp reduction و پین گذاری

مولر بالا و مولر پایین

ترمیم حفره کلاس 1 آمالگام                               

مولر بالا و پایین ، پره مولر بالا و پایین

ترمیم حفره کلاس 2 آمالگام                               

مولر بالا و پایین ، پره مولر بالا و پایین

ترمیم حفره کلاس 5 آمالگام                               

مولر بالا و مولر پایین

ترمیم بیلد آپ آمالگام                               

مولر بالا و مولر پایین

 

عنوان دوره

حداقل ميزان آموزش

ترمیمی 2 عملی (34 ساعت)

ترمیم آمالگام  کلاس یک یا پنج : 8 مورد

ترمیم آمالگام  کلاس دو : 6 مورد  

ترمیمی 3 عملی 

ترمیم آمالگام  کلاس یک یا دو  یا پنج : 4 مورد

ترمیم کامپوزیت کلاس یک یا دو یا سه یا چهار: 5 مورد

بیلدآپ آمالگام: 5 مورد

بیلدآپ کامپوزیت: 3 مورد

ترمیمی 4 عملی (یک واحدی)

ترمیم آمالگام  کلاس یک یا پنج: 1 مورد

ترمیم آمالگام  کلاس دو :1 مورد

ترمیم کامپوزیت قدامی: 1 مورد

ترمیم کامپوزیت خلفی: 1 مورد

بیلدآپ آمالگام: 3 مورد

ترمیمی 4 عملی (دو واحدی)

ترمیم آمالگام  کلاس یک یا پنج: 2 مورد

ترمیم آمالگام  کلاس دو :2 مورد

ترمیم کامپوزیت قدامی: 2 مورد

ترمیم کامپوزیت خلفی: 2 مورد

بیلدآپ آمالگام: 6 مورد