برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شورای پژوهشی

جلسه شماره 278 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 23/4/94 روز سه شنبه ...

مطالب/ جلسه شماره 278 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 23/4/94 روز سه شنبه ...

                           
      جلسه شماره 278 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 23/4/94 روز سه شنبه ... جلسه شماره 278 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 23/4/94 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

يکشنبه 21 تير 1394
جلسه شماره 277 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 9/4/94 روز سه شنبه ...

مطالب/ جلسه شماره 277 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 9/4/94 روز سه شنبه ...

                           
      جلسه شماره 277 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 9/4/94 روز سه شنبه ... جلسه شماره 277 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 9/4/94 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

پنجشنبه 4 تير 1394
جلسه شماره 276 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی ...

مطالب/ جلسه شماره 276 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی ...

                           
      جلسه شماره 276 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی ... جلسه شماره 276 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/94 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

چهارشنبه 20 خرداد 1394
جلسه شماره 274 شورای پژوهشی ...

مطالب/ جلسه شماره 274 شورای پژوهشی ...

                           
      جلسه شماره 274 شورای پژوهشی ... جلسه شماره 274 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 22/2/94 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزار خواهد شد.


سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
جلسه شماره 273 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

مطالب/ جلسه شماره 273 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

                           
      جلسه شماره 273 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی جلسه شماره 273 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 8/2/94 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزار خواهد شد.

سه شنبه 1 ارديبهشت 1394
جلسه شماره 272 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

مطالب/ جلسه شماره 272 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

                           
      جلسه شماره 272 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی جلسه شماره 272 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/12/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزار خواهد شد.

شنبه 9 اسفند 1393
جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا

مطالب/ جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا

                           
      جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزار خواهد شد.

يکشنبه 2 آذر 1393
جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا

مطالب/ جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا

                           
      جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزار خواهد شد.

يکشنبه 2 آذر 1393
 جلسه شماره 265 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  8/7/93 روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگز

مطالب/ جلسه شماره 265 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 8/7/93 روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگز

                           
       جلسه شماره 265 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  8/7/93 روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگز جلسه شماره 265 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 8/7/93 روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار خواهد شد.


شنبه 5 مهر 1393
جلسه شماره 258 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار

مطالب/ جلسه شماره 258 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار

                           
      جلسه شماره 258 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار جلسه شماره 258 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار شد. طرح های 468، 471, 460 , 440 و 458 371 مورد بررسی قرار گرفتند.

دوشنبه 12 خرداد 1393