برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشکده دندانپزشکی

جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا

مطالب/ جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا

                           
      جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزار خواهد شد.

يکشنبه 2 آذر 1393
جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا

مطالب/ جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا

                           
      جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزا جلسه شماره 268 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 4/9/93 روز سه شنبه ساعت 8:15 الی 9:30 برگزار خواهد شد.

يکشنبه 2 آذر 1393
جلسه شماره 113 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز در تاریخ 20/7/93 ساعت 8:15

مطالب/ جلسه شماره 113 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز در تاریخ 20/7/93 ساعت 8:15

                           
      جلسه شماره 113 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز در تاریخ 20/7/93 ساعت 8:15 جلسه شماره 113 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز در تاریخ 20/7/93 ساعت 8:15 الی 9:15 برگزار خواهد شد.
يکشنبه 20 مهر 1393
 جلسه شماره 265 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  8/7/93 روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگز

مطالب/ جلسه شماره 265 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 8/7/93 روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگز

                           
       جلسه شماره 265 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ  8/7/93 روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگز جلسه شماره 265 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 8/7/93 روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار خواهد شد.


شنبه 5 مهر 1393
جلسه شماره 261 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 23/4/93 روز دوشنبه ساعت 10:30 الی 11:45 برگز

مطالب/ جلسه شماره 261 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 23/4/93 روز دوشنبه ساعت 10:30 الی 11:45 برگز

                           
      جلسه شماره 261 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 23/4/93 روز دوشنبه ساعت 10:30 الی 11:45 برگز جلسه شماره 261 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 23/4/93 روز دوشنبه ساعت 10:30 الی 11:45 برگزار خواهد شد.
دستور کار جلسه :
بررسی طرح های 475، 476 و ارس 1

چهارشنبه 18 تير 1393
جلسه شماره 260 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 9/4/93 روز دوشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 برگزار

مطالب/ جلسه شماره 260 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 9/4/93 روز دوشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 برگزار

                           
      جلسه شماره 260 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 9/4/93 روز دوشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 برگزار جلسه شماره 260 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 9/4/93 روز دوشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 برگزار و طرحهای شماره 473و 474و 456و463و365و 431و 469 بررسی شد.


دوشنبه 16 تير 1393
جلسه شماره 109 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز در تاریخ 1/4/93 ساعت 8:30

مطالب/ جلسه شماره 109 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز در تاریخ 1/4/93 ساعت 8:30

                           
      جلسه شماره 109 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز در تاریخ 1/4/93 ساعت 8:30 جلسه شماره 109 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز در تاریخ 1/4/93 ساعت 8:30 الی 9:30 برگزار خواهد شد.


شنبه 31 خرداد 1393
جلسه شماره 259 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار

مطالب/ جلسه شماره 259 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار

                           
      جلسه شماره 259 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار جلسه شماره 259 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار شد. طرح های 470، 473, 466 , 416 مورد بررسی قرار گرفتند.
دوشنبه 26 خرداد 1393
جلسه شماره 259 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار

مطالب/ جلسه شماره 259 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار

                           
      جلسه شماره 259 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار جلسه شماره 259 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 26/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار خواهد شد.

يکشنبه 25 خرداد 1393
جلسه شماره 258 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار

مطالب/ جلسه شماره 258 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار

                           
      جلسه شماره 258 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار جلسه شماره 258 شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/3/93 روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 9:45 برگزار شد. طرح های 468، 471, 460 , 440 و 458 371 مورد بررسی قرار گرفتند.

دوشنبه 12 خرداد 1393