برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398
کد 730

صورتجلسه شورای آموزشی مورخه 98/10/16

...

 جلسه شورای آموزشی دانشکده روز دوشنبه مورخه 98/10/16 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

-    در ابتدا جلسه، خانم دکتر کچوئی معاون تحقیقات و فناوری دانشکده به طور مفصل در خصوص  آئین نامه جدید پایان نامه های دانشجوئی و روند پذیرش آنها صحبت کردند.  سپس خانم دکتر پورنقی آذر در خصوص روند عقد قرارداد با مشاور آمار در خصوص پایان نامه های دانشجوئی صحبت کردند و سپس آقای دکتر نگاهداری نامه های موردی را مطرح نمودند: 

1.     نامه های مربوط به گزارش غیبت موجه بیش از حد مجاز دانشجویانی را که از گروههای آموزشی اعلام گردیده بود قرائت شد و مقرر گردید ، دروس آن دسته از دانشجویانی که غیبت موجه در نیمسال اول 99-98 بیش از حد تعیین شده در ماده 19 آئین نامه آموزشی می باشد بر اساس مواد 20 و 21 آئین نامه مذکور حذف شود.

2.    درخواست ارائه واحد به دانشجویان مردودی آزمون جامع علوم پایه شهریور ماه 98 که در آزمون علوم پایه میان دوره پذیرفته شده اند مطرح و مقرر گردید جهت جلوگیری از افزایش سنوات تحصیلی حداکثر مساعدت از طرف آموزش و گروههای آموزشی جهت ارائه واحد مطابق مقررات صورت گیرد.

3.    سپس درخواستهای موردی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.