برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : ریاست
اسامـی افــــراد : خانم سیدنژادی شماره داخلــی : 041-33355965-4111
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 041-33346977
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : خانم عظیمی-آقای عصمتی-خانم ایزدی شماره داخلــی : 041-33355965-4120
شماره مستقیم : 041-33368791 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : آموزش
اسامـی افــــراد : خانم رسولی-علمی-اباذری شماره داخلــی : 041-33355965-4134
شماره مستقیم : 041-33374991 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : کارپردازی
اسامـی افــــراد : آقای سلامی-محمدی شماره داخلــی : 041-33355965-4119
شماره مستقیم : 041-33363299 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : تلفنخانه
اسامـی افــــراد : آقای حسین زاده شماره داخلــی : 041-33355965-2000
شماره مستقیم : 041-33355965-9 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : دفتر EDO
اسامـی افــــراد : خانم دکتر مریم کوه سلطانی شماره داخلــی : 041-33355965-4126
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : کارگزینی
اسامـی افــــراد : خانم سالک شماره داخلــی : 041-33355965-4117
شماره مستقیم : 041-33341230 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : خانم روحی شماره داخلــی : 041-33355965-4118
شماره مستقیم : 041-33375212 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : معاونت آموزشی و دانشجویی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر رامین نگاهداری شماره داخلــی : 041-33355965-4113
شماره مستقیم : 041-33374990 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده دندانپزشکی قسمت یا واحـد : رئیس امور اداری
اسامـی افــــراد : آقای نقی زاده شماره داخلــی : 041-33355965-4114
شماره مستقیم : 041-33358027 شمــاره فـکـس :