شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 

استاديار بخش پریودنتیکس

دانشكده دندانپزشكى

دانشگاه علوم پزشكى تبريز

خيابان دانشگاه

تيريز، ايران

تلفن:5551550

وب سایت :   
www.drkashefimehr.ir


آدرس الكترونيكى:
dr.atabakkashefimehr@gmail.com


سمت آموزشى و اجرائى :

استاديار پریودنتیکس


مدارك تحصيلى:

 دکترای تخصصی پریودنتیکس

 

فعاليتهاى آموزشى:

- تدریس دروس نظری و عملی  پریودنتیکس

- کمیته اجرایی بخش ایمپلنت دانشکده

- نماینده EDO از بخش پریودانتیکس


زمينه هاى مورد علاقه تحقيقاتى

Periodontal medicine

رژنراسیون در پریودنتیکس


كتب  و مقالات علمى منتشر شده:

کتب: تغذیه و سلامت دهان


مقالات :

- مقایسه نتایج بالینی جراحی فلپ پریودنتال یک مرحله ای و چند مرحله ای در مبتلایان به پریودنتیت مهاجم موضعی

 Comparison of clinical evaluation of one-stage and multi-stage periodontal flap in aggressive periodontitis patients. J shahid beheshti med sci.(2007) 26(2) : 207-216


 Influence of the Display Monitor on Observer Performance in Detection of      

Dental Caries.  J Dent Research, Dent Clinics, Dent Prospects,2007 Summer;1(2):77-81 Clinical Comparison of Treatment Response Patterns FollowingNon-surgical Periodontal Therapy in Non-smokers and Passive Smokers with Chronic Periodontitis.  J Periodontal Implant Dent 2009;1(1) : 5-10

 
Clinical Evaluation of Reasons for Replacement of AmalgamRestorations in Patients Referring to a Dental School in Iran.
  J Dent Res Dent Clin Dent Prospect, 2010 Spring;4(2):56-9

 

 Evaluation of gram negative bacterial contamination in dental unit water supplies in a university clinic in Tabriz, Iran

J Dent Research, Dent Clinics, DentProspects,2011 Summer;5(3):94-7.

 

Comparison of pain intensity of anterior middle superior alveolar injection with infiltration anesthetic technique in maxillary periodontal surgery.J Periodontal Implant Sci. 2012 Apr;42(2):45-9.

 

 Subepithelial connective tissue graft with and without the use of plasma rich in growth factors for treating root exposure.J Periodontal Implant Sci. 2012 Dec;42(6):196-203.

 

Efficacy of subgingival application of xanthan-based chlorhexidine gel adjunctive to full-mouth root planing assessed by real-time PCR: a microbiologic and clinical study.

J Dent Research, Dent Clinics, Dent Prospects,2013;7(2):95-101خلاصه مقالات ارائه شده :

1) ارزيابي پريودنتال كانين هاي نهفته درمان شده با روش جراحي-ارتودنسي بسته

2) استفاده از پلاسماي غني از فاكتورهاي رشدي براي تسريع بازسازي بافت نرم و سخت نواحي بعد از خارج كردن دندان

3) تاثیر درمانهای اندو بر روی سطح استخوان اطراف دندانهای افراد مبتلا به پریودنتیت

4) انتقال پاتوژنهاي پريودنتال بين كودكان و والدين آنها

5) استفاده از پلاسماي غني از فاكتورهاي رشدي در جراحي هاي پريودنتال

6) از دست رفتن دندان به دنبال عفونت هرپس زوستر: مروری بر مقالات و گزارش مورد

7) نوروفيبروماتوزيس همراه با تظاهرات پريودنتالي

8) هيستوسايتوزيس سلولهاي لانگرهانس: گزارش یک مورد با پریودنتیت پیشرفته       

9) سن بعنوان فاکتور مداخله گر در کاربرد ایمپلنت

10) درمان اندودنتال ، قبل از درمانهای پریودنتال ، همزمان و یا پس از آن؟ یک مطالعه مروری

11) كارسينوماي سلول سنگفرشي لثه با نماي اوليه اي مشابه آبسه دنتوآلوئولار با منشاء اندودنتيك

12) ارزيابي فاكتورهاي موثر بر پاپيلاي بين دنداني- بين ايمپلنتي

13) نقش آرتريت ايديوپاتيك جوانان در سلامتي دهان كودكان

14) مقايسه اثر مهاري ده عصاره گياهي بر روي كانديدا آلبيكنس با نيستاتين و كلرهگزيدين در محيط آزمايشگاهي

15) بررسي مقايسه اي درمان بيماريهاي پريودنتال بصورت يك مرحله اي يا در چند مرحله

16) اثر درمانهاي اندودنتال روي ترميم زخم پريودنتال

17)نقش ماتريكس متالوپروتئيناز در التهاب پالپ دندان

18) ارزيابي پريودنتال كانين هاي نهفته درمان شده با روش جراحي-ارتودنسي بسته

19) ملاحظات  اکلوزالی  در درمان  ایمپلنت.

20) اثرات ترمیمهای زیر لثه ای گلاس آینومر و کامپوزیت ميكروفيل بر روی بافت های پریودنتال و بیوفیلم زیر لثه ای

21) سطح  پلاکت ها و فاکتورهای رشدی برای تکنیک های مختلف تهیه پلاسمای غنی از پلاکت

22) میزان تحلیل استخوان آلوئول به دنبال از دست رفتن انسیزور دائمی ماگزیلا درکودکان

23) درمان ریشه یا جایگزینی با ایمپلنت؟

24)- Full-Mouth Therapy Versus Individual Quadrant Root Planing: A Critical Commentary

 (25ارتباط بین پالپ  و سایر بافتهای دندان در سلامت و بیماری

 26)بیماری لثه و پروتز لثه

27) دیابت و بیماری پریودنتال


عضويت در انجمن هاى علمى:

عضو انجمن پريودنتيست هاي ايران


طرحهاى تحقيقاتى در حال اجرا:

Effect of photodynamic therapy on clinical and inflammatory biomarkers in chronic periodontitis: A randomized double-blinded clinical trial

 

بررسی کاربرد Emdogain به روش غیرجراحی در درمان التهاب مخاطی اطراف ایمپلنت(PIMI ):کارآزمایی بالینی

تاثیر بکارگیری ماینوسایکلین میکرواسفریکال اهسته رهش بر نتایج کلینیکی وسطح سایتوکاین های ضایعات التهابی مخاط اطراف ایمپلنتهای دندانی :کار آزمایی بالینی