برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

توسعه پايدار کشور نيازمند ارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی عـلی الخصـوص صنـايع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است .از سوی ديگر تغييرات شتابنده محيط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی ، تولـيدکننـدگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد که همواره خود را با اين تغييرات هماهنگ و همراه نمايند .دفترهمکاری دانشگاه با صنعت با بازنگری اساسی در آئین نامه گذشته مرحله جدید فعالیت خود را از اوایل سال 89 با رهنمودهای معاونت محترم تحقیقات و فن آوری آغاز نموده است.

دفتر  دانشکده دندانپزشکی در نظر دارد ارتباط اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه را با صنایع مختلف با تمام امکانات ارتباطی خودتکمیل ،تقویت ونظام مند نماید.

این دفتر تلاش خواهد نمود تا از توانمندیهای اعضای هیات علمی وکارشناسان دانشکده به نحو مطلوب استفاده نموده و بعنوان زمینه ساز استفادۀ صنایع ، از دستاورد های دانش فنی دانشکده اقدام نماید وهمچنین بعنوان واحدمشورتی برایR&D صنایع مثمر ثمر واقع شود.

این دفتر همجنین در نظر دارد با ایجاد پلهای ارتباطی ، درگسترش هرچه بیشترارتباط دانشکده با سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی کشور ، بکوشد ویقین دارد گسترش این ارتباط در دستیابی به فن آوریهای نوین وهمچنین در امر ارتقاء کیفیت فرآورده ها و ابزارآلات دندانپزشکی پی آمدهای بسیار سود مندی خواهد داشت