برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

برنامه استراتژیک

 
رسالت (Mission): 
ماموریت دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی تبریز به عنوان زیر مجموعه ای از یک دانشگاه مادر، ارتقای کیفی آموزش با همکاری نیروی انسانی متخصص، متعهد و جوان دانشکده از طریق برنامه ریزی، به کار بستن نتایج پژوهش در آموزش، ارائه مشاوره و جلب مشارکت گروه های آموزشی می باشد و برای تحقق این امر موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است :
 
1- رشد و ارتقای دفتر توسعه
 • تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و برنامه عملیاتی و پایش ادواری برنامه های دفتر توسعه
 • اولویت بندی برنامه های دفتر، تدوین شرح وظایف دفتر و حیطه وظایف کارشناسان متناسب با اهداف
 • ارسال رسمی گزارش فعالیت های دفتر توسعه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 • همکاری با گروه آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 • حضور فعال مسئول دفتر توسعه در دفتر و مشارکت در جلسات شورای آموزشی، تخصصی، پژوهشی، اعتباربخشی و ...
 • ارائه پژوهش در رابطه با مباحث آموزش پزشکی توسط اعضای دفتر توسعه
 • معرفی اعضای دفتر توسعه جهت گذراندن دوره های آموزش پزشکی
 • بازدید از گروه های آموزشی در راستای اعتباربخشی آموزشی دانشکده
 
2- کمک به توانمندسازی اعضای هیئت علمی
 • نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی و برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب
 • اطلاع رسانی مناسب به اساتید در خصوص آئین نامه ها، فرآیندها، اطلاعیه ها، فراخوان ها و کارگاه ها
 • پیگیری و معرفی اعضای هیئت علمی برای شرکت در فعالیت های مرتبط با گروه آموزش پزشکی مانند کارگاه های آموزش الکترونیکی و ...
 • ارائه مشاوره در خصوص روش های نوین آموزش و ارزشیابی
 • ترویج و جلب مشارکت برای تولید محصولات و مواد آموزش مجازی و تلاش برای بهبود امکانات شبکه رایانه ای و رسانه های کمک آموزشی
 • بررسی مستند کلاس درس توسط کمیته نظارت بر روش تدریس
 
3- ارتقای فرآیند ارزشیابی اموزشی اعضای هیئت علمی
 • انجام ارزشیابی در پایان نیمسال بر اساس شاخص ها و فرآیند مشخص موجود در آئین نامه توسط فراگیران و مسئولان با توجه به وظایف تعیین شده
 • ارائه بازخورد در مورد نتایج ارزشیابی به اساتید، مدیران گروه، معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 • جلب مشارکت اساتید، مسئولان و فراگیران برای بهبود مستمر فرآیند ارزشیابی
 • بازآزمایی نتایج ارزشیابی اساتید
 • بررسی رضایت اساتید از نتایج ارزشیابی آموزشی
 
4- ارتقای کیفی آزمون ها
 • نظارت بر تهیه و اجرای بودجه بندی سوالات توسط گروه های آموزشی
 • رسیدگی به نحوه اجرای آزمون های بالینی و نظری و پاسخگویی به اعتراضات به آزمون در کمیته آزمون دانشکده
 • تحلیل و پایش تمامی آزمون های دانشکده
 • استفاده از نتایج تحلیل آزمون های نظری و بالینی برای انجام اصلاحات آموزشی
 • استفاده از روش های علمی مناسب برای ارزبابی بالینی و نظارت بر تدوین چک لیست DOPS و لاگ بوک و اجرای آن توسط گروه های آموزشی
 • ارائه مشاوره و ترویج آزمون های الکترونیک و  OSCE
 • مشارکت در بروز رسانی دانش اعضای هیئت علمی در زمینه آزمون ها
 
5-  ارتقای پژوهش در آموزش
 • اولویت بندی پژوهش دانشکده در مباحث آموزشی و اطلاع رسانی در این خصوص
 • ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی جهت اجرای طرح های  پژوهشی مرتبط با آموزش و دانش پژوهی
 • پایش طرح های دانش پژوهی
 • تداوم انتشار و بهبود کیفی استفاده از نتایج پژوهش در آموزش در دانشکده
 
6- ارتقای برنامه درسی
 • انتخاب حیطه ها و روش ارزشیابی و تهیه شاخص ها و ملاک های ارزشیابی برنامه
 • اجرا، استخراج و تحلیل ارزشیابی برنامه
 • استفاده از نتایج ارزشیابی برنامه و ارزشیابی دروس برای انجام اصلاحات آموزشی
 • درخواست گزارش های ادواری از گروه های آموزشی در خصوص بررسی برنامه آموزشی
 • نظارت بر تشکیل پرونده دروس شامل وظایف دانشجو، سرفصل، نحوه ارزشیابی دانشجو و منابع در گروه های آموزشی
 • نظارت بر اجرای کوریکولوم آموزشی مقطع عمومی و تخصصی
 
7-  تعامل با دانشجویان
 • تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی و برگزاری منظم جلسات
 • در دسترس بودن برنامه های درسی و طرح درس ها برای دانشجویان
 • نیازسنجی آموزشی دانشجویان جهت برگزاری کارگاه های متناسب
 • ایجاد دسترسی برای استفاده از محتواهای الکترونیک
 • نظارت بر تدوین اهداف آموزشی و وظایف دانشجویان در مراکز مهارت دانشکده
 • نظارت بر اعلام بودجه بندی سوالات و نحوه اجرای آزمون های بالینی و نظری به دانشجویان توسط گروه های آموزشی