دوشنبه 1 ارديبهشت 1393 - 20 جمادى الثانية 1435 - 21 آوریل 2014
جستجو :
 دکتر مهسا اسکندری نژاد

دکتر مهسا اسکندری نژاد
استادیار، متخصص اندودنتیکس
بخش اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکى تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز، ایران
تلفن: 3355965-0411
دورنگار: 3374356-0411
آدرس الکترونیکى:
eskandarinezhadmahsa@yahoo.com

 

سمت آموزشى و اجرائى

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی

مدارک تحصیلى

دکترای دندانپزشکی1386از دانشکده دندانپزشکی تبریز
دکترای تخصصی اندودنتیکس1389 از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی (رتبۀ اول بورد تخصصی سال 89)

 

فعاليتهاى آموزشى
دوره های عمومی و تخصصی دندانپزشکی

زمينه هاى مورد علاقه تحقيقاتى

مطالعات لیکیج- لیزر در دندانپزشکی

 

مقالات چاپ شده

 

 

1:Biological apexogenesis of undeveloped tooth in a patient with spondyloepiphyseal dysplasia: a case report

Ashraf H , Eskandarinezhad M*.

Iranian endodontic journal  (IEJ) volume 5-no 2 spring 2010

 

2:بررسی اثر پاک سازی سیستم روتاری هیرو  با تیپر 4% و6% در حذف انتروکوک فکالیس از کانال ریشه علی کنگرلو ,مهسا اسکندری نژاد* , زهره اهنگری.مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی دوره 28 شماره 4 زمستان 1389

 

3: Evaluation of effect of different adhesive on demineralization around the metal brackets

Sadrhaghighi AH* , Zare bani mohamadi M , Eskandarinezhad M.

International journal of clinical dentistry    Vol 4  issue 2    2011

 4: The effect of topical Metronidazole on reduction of dry socket after extraction of third mandibular molar

Arta A , Yzdani J , Gavimi A*, Shokri J , Eskandarinezhad M.

Medical journal of Tabriz university of medical scinces & health services

1389   Vol 32 no 6

 5: Comparative investigation of marginal adaptation of MTA and Portland cement as root-end filling materials: A SEM study

Shahriar Shahi, Hamid Reza Yavari, Mahsa Eskandarinezhad*, Arezoo Kashani , Saeed Rahimi,  Hooman Sadrhaghighi.

African journal of biotechnology (ABJ)     2011  vol 10 no 71

6: Comparison of the Sealing Ability between Mineral Trioxide Aggregate and Portland Cement as Root-End Filling Materials

Shahriar Shahi, HamidReza Yavari, Saeed Rahimi, Mahsa Eskandarinezhad*, Sahar Shakouei, Mahsa Unchi.

Journal of oral science (JOS)   Vol 35 no 4

  

خلاصه مقالات

1: بررسی میزان پاتوژن های آلوده در آب یونیت دندانپزشکی مهسا اسکندری نژاداولین همایش ملی کنترل عفونت در دندانپزشکی   فروردین ماه 1388- تهران

 

2: Management of patients on oral anticoagulant therapy Sdrhaghighi H ,Eskandarinezhad M

چهارمین همایش کشوری انجمن بیماریهای دهان ایران  10-11 دی ماه 1388 - تهران 

 3: Complications during root canal irrigation Eskandarinezhad M ,Sdrhaghighi H 5th congress of Iranian general dentists association 11-14 January 2011 Tehran

 

 4: شیوع فلیراپ بعد از سه تکنیک اماده سازی کانال ریشه اسکندری نژاد . صدر حقیقی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students      18th -20th  novamber  2009

 

5: رابطه بین غلظت ها و دماهای متفاوت  وکاهش انتروکوک فکالیس داخل کانال ریشه اسکندری نژاد . صدر حقیقی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students    18th -20th  novamber  2009

6: اندیکاسیونهای درمان پالپ زنده رحمانی . مرادی مجد . اسکندری نژاد

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students      18th -20th  novamber  2009

7: متدهای همکاری بین ارتودنتیست-پریودنتیست و پرتزیست در درمان فقدان دندانهای ثنایای کناری فک بالا صدر حقیقی .اسکندری نژاد . رضایی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students   18th -20th  novamber  2009

8: ملاحظات مهم  جهت ایجاد یک لبخند زیبا صدر حقیقی .اسکندری نژاد

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students    18th -20th  novamber  2009

9: Biocampatibility of orthodontic materials Safarian F,Sadrhaghighi H ,Eskandarinezhad M, ,Eskandarinezhad F

9TH  International congress of Iranian association of orthodontists    18-20 may   2011    Mashha

10: Comparison of the cytotoxic effect of two resin based sealer  (AH26 and 2 seal) on the  L-929 fibroblast cells Sadrhaghighi H ,Eskandarinezhad M ,SHahi SH , Lotfi M , Rahimi S

16th   scientific meeting of APEC & 14th annual congress of the IAE    20-22 APRIL 2011  Shiraz

11: evaluation of histopathologic changes of dental pulp as a result of periodontal disease in human extracted teeth Eskandarinezhad M , Sadrhaghighi H ,SHahi SH, Yavari H

16th   scientific meeting of APEC & 14th annual congress of the IAE  20-22 APRIL 2011  Shiraz

 

12:ملاحظات بهداشتی دهان در بیماران دارای سندرم داون  صدر حقیقی .اسکندری نژاد

2nd  congress of oral health and epidemiology   13-15 april 2011 Tehran

 13: evaluation of pharyngeal dimensions changes in patients following mandibular setback

Sadrhaghighi H , Eskandarinezhad M

7th congress of Iranian association of orthodontists May 20-22 2009 Hamedan

14: interdisciplinary treatment for designing optimal smile in young patents with anterior tooth size discrepancies

Eskandarinezhad M , Sadrhaghighi H   7th congress of Iranian association of orthodontists May 20-22 2009 Hamedan

15: realationship between  Ca(OH)2 intra canal medication and its effectiveness on bond strength of epiphany sealer to dentin

Eskandarinezhad M , Sadrhaghighi H

12th international congress of Iranian association of endodontists 4-7 august 2009

16: antimicrobial efficacy of endodontic irrigations: chlorhexidine gel chlorhexidine solution and sodium hypochlorite

Sadrhaghighi H , Eskandarinezhad M     12th international congress of Iranian association of endodontists    4-7 august 2009

17 :Evaluation the different tips of ultrasonic instruments for retropreparation in respect to microcrack formation

Eskandarinezhad M ,  Sadrhaghighi AH , Rezayee A      5th annual congress  international association for dental research Iranian division     30-31 dec 2009   Tehran

18: Relationship between eugenol-based root canal sealer and retention posts with resin cement

Sadrhaghighi AH ,Eskandarinezhad M     5th annual congress  international association for dental research Iranian division    30-31 dec 2009   Tehran

19:  evaluation of  antimicrobial efficacy of disinfecting agent (MTAD and Sodium Hypocholorite )ininfected root canals

Eskandarinezhad M , Shahi SH , Sadrhaghighi AH     5th annual congress  international association for dental research Iranian division    30-31 dec 2010   Tehran

20: اتیوپاتولوژی جابجایی دیسک مفصل تمپورومندیبولار

مهسا اسکندری نژاد, هومن صدر حقیقی , فرانک اسکندری نژاد    ششمین همایش دندانپزشکی نیرو های مسلح    20-22 مهر 1390- تهران

21: مهندسی بافت و کاربرد آن در دندانپزشکی

 فرانک اسکندری نژاد, مهسا اسکندری نژاد, هومن صدر حقیقی.

ششمین همایش دندانپزشکی نیرو های مسلح     20-22 مهر 1390- تهران

22 . The role of genetic polymorphisms in periodontal diseases

Mahsa eskandarinezhad, hooman sadrhaghighi, mohammad F reihani, faranak eskandarinezhad

سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی    ایران- شیراز  28-30 مهر - 90

 23 . regenerative science in endodontics

Mahsa eskandarinezhad, mohammad F reihani, hooman sadrhaghighi, faranak eskandarinezhad

سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی    ایران- شیراز  28-30 مهر - 90

24. بررسی ازمایشگاهی میزان ریز نشت آپیکالی سه سیلر مورد استفاده در درمان ریشه محمد فروغ ریحانی , مهسا اسکندری نژاد

سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی    ایران- شیراز 28-30 مهر - 90

25 . Relationship between diabetes and dental caries   

  Mahsa Eskandarinezhad, Hooman sadrhaghighi , shahriar shahi

یازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی     ایران-تهران   4-6 آبان-90

 

26. کاربرد لیزر در بلیچینگ دندان ها سحر شکویی, مهسا اسکندری نژاد یازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی     ایران-تهران   4-6 آبان-90

27: رژنراسیون بیولوژیکی پالپ در دندانهای دائمی نابالغ با پالپ نکروز  مهسا اسکندری نژاد  . رحمانی . مرادی مجد

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students

18th -20th  novamber  2009       

 28: براکتهای لینگوال روشی جهت تعدیل زیبایی در درمان ارتودنسی صدر حقیقی . مهسا اسکندری نژاد .رضایی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students   18th -20th novamber  2009

29: بررسی چگونگی انجام درمان ریشه در مطبهای عمومی در سال 1387 در شهر تهران مرادی مجد . مهسا اسکندری نژاد . رحمانی

 The 2nd   scientific congres of Iranian postgraduate dental students 18th -20th   novamber   2009

  30: مینی ایمپلنتها, انقلابی در درمان ارتو دنسی  هومن صدر حقیقی, مهسا اسکندری نژاد

   The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students  18th -20th  novamber  2009

31: evaluation of the effect of anterior teeth retraction on lip position changing in adult orthodontic patients

Sadrhaghighi H ,Safarian F,Eskandarinezhad M 

 9TH  International congress of Iranian association of orthodontists  18-20 may   2011    Mashhad

 32. Role of enterococcus facalis in endodontic disease and treatment consideration for elimination of  E.Facalis

Eskandarinezhad M    

16th   scientific meeting of APEC & 14th annual congress of the IAE      20-22 APRIL 2011  Shiraz

33: using CBCT in imaging of root fracture

Rahmani M , Sharifi S , Eskandarinezhad M     2nd congress of Iranian association of oral and maxillofacial radiology    February 2009

34: effect of different concentration of tetracycline hydrochloride for smear layer removal

Homayouni H , Eskandarinezhad M ,  Sadrhaghighi AH  

  5th annual congress  international association for dental research Iranian division    30-31 dec 2009   Tehran

35: Evalution of smile esthetics with different display of gingival level by orthodontists

Sadr Haghighi H, Eskandarinezhad M, Rafigi A, Sohrabi A, Moslemzadeh M

5th annual congress  international association for dental research Iranian division     30-31 dec 2010   Tehran

 

36: سلامت دهان و دندان در دوران بارداری و اوایل کودکی

هومن صدر حقیقی, , مهسا اسکندری نژاد, شیلا امامیه, ساناز شریفی  

  ششمین همایش دندانپزشکی نیرو های مسلح    20-22 مهر 1390- تهران

 

37. Laser application in ferenectomy

Sadrhaghighi Amirhooman  , Eskandarinezhad Mahsa, Rafigi Ali ,   Moslemzadeh Mohammadhossein ,Sohrabi Aydin.

دومین سمینار سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی   28-30 مهر-90  - تهران

38.  Laser application in exposure of unerupted teeth

Faranak Eskandarinezhad , Hooman sadrhaghighi ,  Mahsa Eskandarinezhad

دومین سمینار سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی     28-30 مهر-90  - تهران

 

39. Root canal disinfection by laser application

Mahsa Eskandarinezhad, Hooman sadrhaghighi

دومین سمینار سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی     28-30 مهر-90  - تهران