جمعه 17 مهر 1394 _ 26 ذو الحجة 1436 _ 9 اکتبر 2015
جستجو :
 

دکتر مهسا اسکندری نژاد
استادیار، متخصص اندودنتیکس
بخش اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکى تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز، ایران
تلفن: 3355965-0411
دورنگار: 3374356-0411
آدرس الکترونیکى:
eskandarinezhadmahsa@yahoo.com

 

سمت آموزشى و اجرائى

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی

مدارک تحصیلى


- اخذ مدرک دکترای حرفه ای در رشته دندانپزشکی در سال 1386 از دانشكده دندانپزشكى دانشگاه علوم پزشكى تبريز
- اخذ مدرک تخصص اندودنتيكس در سال 1389 از دانشكده دندانپزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهید بهشتی

(رتبۀ اول بورد تخصصی اندودنتیکس سال1389)

 

فعاليتهاى آموزشى
دوره های عمومی و تخصصی دندانپزشکی

زمينه هاى مورد علاقه تحقيقاتى

مطالعات لیکیج- مواد دندانی - لیزر در دندانپزشکی

 

مقالات چاپ شده

1:Biological apexogenesis of undeveloped tooth in a patient with spondyloepiphyseal dysplasia: a case report

Ashraf H , Eskandarinezhad M*.

Iranian endodontic journal  (IEJ) volume 5-no 2 spring 2010

2:بررسی اثر پاک سازی سیستم روتاری هیرو  با تیپر 4% و6% در حذف انتروکوک فکالیس از کانال ریشه

علی کنگرلو ,مهسا اسکندری نژاد* , زهره اهنگری.

مجله دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی دوره 28 شماره 4 زمستان 1389

 

3: Evaluation of effect of different adhesive on demineralization around the metal brackets

 

Sadrhaghighi AH* , Zare bani mohamadi M , Eskandarinezhad M.

International journal of clinical dentistry    Vol 4  issue 2    2011

4: The effect of topical Metronidazole on reduction of dry socket after extraction of third mandibular molar

 

Arta A , Yzdani J , Gavimi A*, Shokri J , Eskandarinezhad M.

Medical journal of Tabriz university of medical scinces & health services

1389   Vol 32 no 6

 

5: Comparative investigation of marginal adaptation of MTA and Portland cement as root-end filling materials: A SEM study

Shahriar Shahi, Hamid Reza Yavari, Mahsa Eskandarinezhad*, Arezoo Kashani , Saeed Rahimi,  Hooman Sadrhaghighi.

African journal of biotechnology (ABJ)     2011  vol 10 no 71

6: Comparison of the Sealing Ability between Mineral Trioxide Aggregate and Portland Cement as Root-End Filling Materials

Shahriar Shahi, HamidReza Yavari, Saeed Rahimi, Mahsa Eskandarinezhad*, Sahar Shakouei, Mahsa Unchi.

Journal of oral science (JOS)   Vol 35 no 4 2011

7: Antimicrobial efficacy of AH-Plus, Adseal and endofill against Enterococcus faecalis-An invitro study

Sahar shakouie, shahriar shahi, mahsa eskandarinezhad*, hadi mokhtari, mohammad froug reihani, mohammadhossein soroush, armin gosili

African journal of microbiology research (AJMR) vol6(5) 2012

8: Comparison of two mechanical instrumentation techniques in reducing root canal bacteria population

Mahsa eskandarinezhad, hooman sadrhaghighi, mona rahmani, nima moradi majd, alireza sadighi

African journal of microbiology research vol6(15) 2012

9: An in vitro comparison of coronal microleakage  of three orifice barriers filling materials

Hamidreza yavari, mohammad samieei, mahsa eskandarinezhad*, shahriar shahi, marzieh agazadeh, yones pasvey

Iranian endodontic journal (IEJ) vol 7(3) 2012

10: Nonsurgical endodontic retreatment of maxillary second molar with two palatal root canals: a case report

mahsa eskandarinezhad, negin ghasemi

Dental research, dental clinic, dental prospects vol6(2) 2012

11: Laser Application in Prevention of Demineralization in Orthodontic Treatment

Hooman Sadr Haghighi ,Mahsa Eskandarinejad, Amir Ardalan Abdollahi

Journal of Lasers in Medical Sciences  Volume 4  Number 3  Summer 2013

 

12 : An in vitro comparison of the antibacterial efficacy of triphala with different concentration of sodium hypochlorite, Iranian endodontic journal,july,2014

خلاصه مقالات

1: بررسی میزان پاتوژن های آلوده در آب یونیت دندانپزشکی

مهسا اسکندری نژاد

اولین همایش ملی کنترل عفونت در دندانپزشکی   فروردین ماه 1388- تهران

2: Management of patients on oral anticoagulant therapy

Sdrhaghighi H ,Eskandarinezhad M

چهارمین همایش کشوری انجمن بیماریهای دهان ایران  10-11 دی ماه 1388 - تهران    

3: Complications during root canal irrigation

Eskandarinezhad M ,Sdrhaghighi H

5th congress of Iranian general dentists association 11-14 January 2011 Tehran

4: شیوع فلیراپ بعد از سه تکنیک اماده سازی کانال ریشه

اسکندری نژاد . صدر حقیقی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students      18th -20th  novamber  2009

5: رابطه بین غلظت ها و دماهای متفاوت  وکاهش انتروکوک فکالیس داخل کانال ریشه

اسکندری نژاد . صدر حقیقی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students    18th -20th  novamber  2009

6: اندیکاسیونهای درمان پالپ زنده

رحمانی . مرادی مجد . اسکندری نژاد

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students      18th -20th  novamber  2009

7: متدهای همکاری بین ارتودنتیست-پریودنتیست و پرتزیست در درمان فقدان دندانهای ثنایای کناری فک بالا

صدر حقیقی .اسکندری نژاد . رضایی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students   18th -20th  novamber  2009

8: ملاحظات مهم  جهت ایجاد یک لبخند زیبا

صدر حقیقی .اسکندری نژاد

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students    18th -20th  novamber  2009

9: Biocampatibility of orthodontic materials

Safarian F,Sadrhaghighi H ,Eskandarinezhad M, ,Eskandarinezhad F

9TH  International congress of Iranian association of orthodontists    18-20 may   2011    Mashha

10: Comparison of the cytotoxic effect of two resin based sealer  (AH26 and 2 seal) on the  L-929 fibroblast cells

Sadrhaghighi H ,Eskandarinezhad M ,SHahi SH , Lotfi M , Rahimi S

16th   scientific meeting of APEC & 14th annual congress of the IAE    20-22 APRIL 2011  Shiraz

11: evaluation of histopathologic changes of dental pulp as a result of periodontal disease in human extracted teeth

Eskandarinezhad M , Sadrhaghighi H ,SHahi SH, Yavari H

16th   scientific meeting of APEC & 14th annual congress of the IAE  20-22 APRIL 2011  Shiraz

12:ملاحظات بهداشتی دهان در بیماران دارای سندرم داون  صدر حقیقی .اسکندری نژاد

2nd  congress of oral health and epidemiology   13-15 april 2011 Tehran

13: evaluation of pharyngeal dimensions changes in patients following mandibular setback

Sadrhaghighi H , Eskandarinezhad M

7th congress of Iranian association of orthodontists May 20-22 2009 Hamedan

14: interdisciplinary treatment for designing optimal smile in young patents with anterior tooth size discrepancies

Eskandarinezhad M , Sadrhaghighi H   7th congress of Iranian association of orthodontists May 20-22 2009 Hamedan

15: realationship between  Ca(OH)2 intra canal medication and its effectiveness on bond strength of epiphany sealer to dentin

Eskandarinezhad M , Sadrhaghighi H

12th international congress of Iranian association of endodontists 4-7 august 2009

16: antimicrobial efficacy of endodontic irrigations: chlorhexidine gel chlorhexidine solution and sodium hypochlorite

Sadrhaghighi H , Eskandarinezhad M     12th international congress of Iranian association of endodontists    4-7 august 2009

17 :Evaluation the different tips of ultrasonic instruments for retropreparation in respect to microcrack formation

Eskandarinezhad M ,  Sadrhaghighi AH , Rezayee A      5th annual congress  international association for dental research Iranian division     30-31 dec 2009   Tehran

18: Relationship between eugenol-based root canal sealer and retention posts with resin cement

Sadrhaghighi AH ,Eskandarinezhad M     5th annual congress  international association for dental research Iranian division    30-31 dec 2009   Tehran

19:  evaluation of  antimicrobial efficacy of disinfecting agent (MTAD and Sodium Hypocholorite )ininfected root canals

Eskandarinezhad M , Shahi SH , Sadrhaghighi AH     5th annual congress  international association for dental research Iranian division    30-31 dec 2010   Tehran

20: اتیوپاتولوژی جابجایی دیسک مفصل تمپورومندیبولار

مهسا اسکندری نژاد, هومن صدر حقیقی , فرانک اسکندری نژاد    ششمین همایش دندانپزشکی نیرو های مسلح    20-22 مهر 1390- تهران

 

21: مهندسی بافت و کاربرد آن در دندانپزشکی

 فرانک اسکندری نژاد, مهسا اسکندری نژاد, هومن صدر حقیقی.

ششمین همایش دندانپزشکی نیرو های مسلح     20-22 مهر 1390- تهران

22 . The role of genetic polymorphisms in periodontal diseases

Mahsa eskandarinezhad, hooman sadrhaghighi, mohammad F reihani, faranak eskandarinezhad

سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی    ایران- شیراز  28-30 مهر - 90

 23 . regenerative science in endodontics

Mahsa eskandarinezhad, mohammad F reihani, hooman sadrhaghighi, faranak eskandarinezhad

سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی   ایران- شیراز 28-30 مهر - 90

24. بررسی ازمایشگاهی میزان ریز نشت آپیکالی سه سیلر مورد استفاده در درمان ریشه

محمد فروغ ریحانی , مهسا اسکندری نژاد

سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی    ایران- شیراز 28-30 مهر - 90

25 . Relationship between diabetes and dental caries   

  Mahsa Eskandarinezhad, Hooman sadrhaghighi , shahriar shahi

یازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی     ایران-تهران   4-6 آبان-90

26. کاربرد لیزر در بلیچینگ دندان ها

سحر شکویی, مهسا اسکندری نژاد

یازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی    ایران-تهران   4-6 آبان-90

27: رژنراسیون بیولوژیکی پالپ در دندانهای دائمی نابالغ با پالپ نکروز

 مهسا اسکندری نژاد  . رحمانی . مرادی مجد

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students

18th -20th  novamber  2009         

28: براکتهای لینگوال روشی جهت تعدیل زیبایی در درمان ارتودنسی

صدر حقیقی. مهسا اسکندری نژاد .رضایی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students   18th -20th novamber  2009

                                                                                                                 

29: بررسی چگونگی انجام درمان ریشه در مطبهای عمومی در سال 1387 در شهر تهران

مرادی مجد . مهسا اسکندری نژاد . رحمانی

The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students 18th -20th  novamber  2009

30: مینی ایمپلنتها, انقلابی در درمان ارتو دنسی

 هومن صدر حقیقی, مهسا اسکندری نژاد

   The 2nd  scientific congres of Iranian postgraduate dental students  18th -20th  novamber  2009

31: evaluation of the effect of anterior teeth retraction on lip position changing in adult orthodontic patients

Sadrhaghighi H ,Safarian F,Eskandarinezhad M 

 9TH  International congress of Iranian association of orthodontists  18-20 may   2011    Mashhad

32. Role of enterococcus facalis in endodontic disease and treatment consideration for elimination of  E.Facalis

Eskandarinezhad M    

16th   scientific meeting of APEC & 14th annual congress of the IAE      20-22 APRIL 2011  Shiraz

33: using CBCT in imaging of root fracture

Rahmani M , Sharifi S , Eskandarinezhad M     2nd congress of Iranian association of oral and maxillofacial radiology    February 2009

34: effect of different concentration of tetracycline hydrochloride for smear layer removal

Homayouni H , Eskandarinezhad M ,  Sadrhaghighi AH  

  5th annual congress  international association for dental research Iranian division    30-31 dec 2009   Tehran

35: Evalution of smile esthetics with different display of gingival level by orthodontists

Sadr Haghighi H, Eskandarinezhad M, Rafigi A, Sohrabi A, Moslemzadeh M

5th annual congress  international association for dental research Iranian division     30-31 dec 2010   Tehran

36: سلامت دهان و دندان در دوران بارداری و اوایل کودکی

هومن صدر حقیقی, , مهسا اسکندری نژاد, شیلا امامیه, ساناز شریفی 

  ششمین همایش دندانپزشکی نیرو های مسلح    20-22 مهر 1390- تهران

37. Laser application in ferenectomy

Sadrhaghighi Amirhooman  , Eskandarinezhad Mahsa, Rafigi Ali ,   Moslemzadeh Mohammadhossein ,Sohrabi Aydin.

دومین سمینار سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی   28-30 مهر-90  - تهران

38.  Laser application in exposure of unerupted teeth

Faranak Eskandarinezhad , Hooman sadrhaghighi Mahsa Eskandarinezhad

دومین سمینار سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی     28-30 مهر-90  - تهران

39. Root canal disinfection by laser application

Mahsa Eskandarinezhad, Hooman sadrhaghighi

دومین سمینار سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی     28-30 مهر-90  - تهران

40. Hepatitis G virus: relevance to oral health care

Froug reihani M, Eskandarinezhad M

چهارمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران       2-4 اذر 1390 تهران

41. Transmission of hepatitis c virus by saliva

Froug reihani M, Eskandarinezhad M

چهارمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران       2-4 اذر 1390 تهران

42. مدیریت فلیراپ های اندودنتیکس

سحر شکویی, مهسا اسکندری نژلد

پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران 19-22 اردیبهشت 1391 تهران

43. مارژینال اور هنگ

شیلا امامیه, مهسا اسکندری نژاد, ساناز شریفی, هومن صدر حقیقی

پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران 19-22 اردیبهشت 1391 تهران

Mineral trioxide aggregate  .44    در پالپوتومی دندان های شیری

فروغ ریحانی, مهسا اسکندری نژاد, سالم میلانی

یازدهمین کنگره انجمن دندلپزشکی کودکان ایران july 2012  تهران

. 45. Efficacy of different concentrations of sodium hypochlorite and chlohexidine in disinfection of contaminated resilon cones.

فروغ ریحانی, هادی مختاری, مهسا اسکندری نژاد,

پانزدهمین همایش سلانه انجمن اندودنتیست های ایران خرداد 1391 همدان

46. The effectiveness of MTWO rotary instrumentation and step back techniques on the elimination of enterococcus faecalis from root canal

مهسا اسکندری نژاد, هومن صدر حقیقی, نگین قاسمی

پانزدهمین همایش سلانه انجمن اندودنتیست های ایران خرداد 1391 همدان

47. Immediate implants following tooth extraction. A systematic review

فروغ ریحانی, هادی مختاری, مهسا اسکندری نژاد, امین سالم میلا نی

پانزدهمین همایش سلانه انجمن اندودنتیست های ایران خرداد 1391 همدان

48. Cracked tooth syndrome- definitions, differential diagnosis and treatment

مهسا اسکندری نژاد, هومن صدر حقیقی, فروغ ریحانی

پانزدهمین همایش سلانه انجمن اندودنتیست های ایران خرداد 1391 همدان

49. Factors that influence the accuracy of electronic apex locators

مریم جانانی, اغبالی, مهسا اسکندری نژاد

پانزدهمین همایش سلانه انجمن اندودنتیست های ایران خرداد 1391 همدان

50. The effect of root canal preparation on the development of dentinal defects

سحر شکویی, مهسا اسکندری نژاد, سارا پاک صفت

پانزدهمین همایش سلانه انجمن اندودنتیست های ایران خرداد 1391 همدان

51. Laser application in prevention of decalcification

Eskandarinezhad M, sadrhaghighi H , Froug Reihani M

دوازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی , 3-5آبان-91   تبریز

52. Effect of triphala mouth rinsing on dental caries and oral hygine

Eskandarinezhad M, Sadrhaghighi H, Shakouie S

دوازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی , 3-5آبان-91   تبریز

53. Dental management in microstomia patient

Sadrhaghighi H, Eskandarinezhad M, Emamiee Sh.

دوازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی , 3-5آبان-91   تبریز

54. Laser etching for bonding advantages and disadvantage

Sadrhaghighi H, Eskandarinezhad M, Janani M

دوازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی , 3-5آبان-91   تبریز

55. Dental manifestations of syndromes developmental and genetic disorders

Janani M, Aghbali A, Eskandarinezhad M

دوازدهمین کنگره تخصصی ترمیمی , 3-5آبان-91   تبریز

56. new roles of magnets in orthodontics

Eskandarinezhad M, sadrhaghighi H , Froug Reihani M

10th international congress of the Iranian association of orthodontists

Tehran- Iran  24-26 october 2012

57. Obstructive sleep apnea, what is new?

sadrhaghighi H, Eskandarinezhad M

10th international congress of the Iranian association of orthodontists

Tehran- Iran  24-26 October 2012

 58. اثر فلوراید تراپی در بیماری های پریودنتال

مهسا اسکندری نژاد

هفتمین کنگره علمی  سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، تهران- ایران  17-20 بهمن 1391

59. The potential application of cone beam computed tomography in contemporary endodontics

Eskandarinezhad M, Sadrhaghighi H, Shakouie S.

هفتمین کنگره علمی  سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، تهران- ایران  17-20 بهمن 1391

60. درمان دندان های دائمی نابالغ نکروتیک با رژنراسیون پالپ

هومن صدر حقیقی، مهسا اسکندری نژاد

هفتمین کنگره علمی  سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، تهران- ایران  17-20 بهمن 1391

عضويت در انجمن هاى علمى
- عضو انجمن دندانپزشکی ایران
- عضو انجمن اندودنتیست های ایران

پایان نامه های دفاع شده:

1-مقایسه کیفیت پرکردگی کانال ریشه با استفاده از مخروط های گوتا پرکای استاندارد و تقارب دار با تکنیک تصویر بردای توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی   (مجری) (ش:1386   30/06/92)

2- ارزیابی مقایسه ای فعالیت انتی باکتریال چهار سیلر اندودنتیک بر علیه انتروکوک فکالیس (همکار) (ش: 1358  1/06/91)

3- مقایسه تاثیر انتی باکتریال 2 نوع شوینده  NaOCL , TAED بر روی انتروکوک فکالیس (همکار) (ش: 1352 2/07/91)

4- خاصیت ضد میکروبی شستشو دهنده گیاهی (تری فالا) در مقایسه با غلظت های مختلف هیپو کلریت سدیم علیه انتروکوک فکالیس (همکار) (ش:1340 31/03/91)

5- ارزش تشخیص توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در طول پرکردگی کانال  ریشه با رادیوگرافی دیجیتال (همکار) (ش:1372 1/05/92)

6- ارزیابی دقت رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی معمول در مقایسه با روش هیستولوژی جهت اندازه گیری طول کانال ریشه( ش:1409   14/08/92