جمعه 17 ارديبهشت 1395 _ 29 رجب 1437 _ 6 مه 2016
جستجو :
 

دکتر ناصر اصل امین آبادی
استاد ، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز- ایران
تلفن 33555965-0411
آدرس الکترونیکی : n-aminabadi@tbzmd.ac.ir

 مشاهده  PDF
 English PDF


 دکتر حسن ایرانی زاده
مربي و كارشناس دندانپزشكي
بخش كودكان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکى تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز، ایران
تلفن: 3355965-0411 (داخلی 284)
دورنگار: 3346977-0411
آدرس الکترونیکى: @tbzmed.ac.ir
Iranizaded@yahoo.com


  دکتر علی وفایی
استادیار ، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز- ایران
تلفن 33555965-0411
آدرس الکترونیکی :

 مشاهده  PDF
 English PDF 


 دکتر لیلا عرفان پرست
استادیار، متخصص دندانپزشکی کودکان...
بخش کودکان ...
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکى تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز، ایران
تلفن: 3355965-0411 (داخلی ...)
دورنگار: 3346977-0411 

 مشاهده  PDF
 English PDF 


 دکتر آذین سهرابی
استادیار، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز-ایران
تلفن : 0411-3355965
آدرس الکترونیکی:

 مشاهده  PDF
 English PDF 


 دکتر مریم پورکاظمی
استادیار، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز-ایران
تلفن : 0411-3355965
آدرس الکترونیکی:

 مشاهده  PDF
 English PDF 


 دکتر ابراهیم نجف پور
استادیار، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز- ایران
تلفن 33555965-0411
آدرس الکترونیکی : Najafpour_ebrahim@yahoo.com

 مشاهده  PDF
 English PDF دکتر آرزو قریشی زاده
استادیار ، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز- ایران
تلفن 33555965-0411
آدرس الکترونیکی :

 مشاهده  PDF
 English PDF 


دکتر انسیه ملجائی
استادیار ، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز- ایران
تلفن 33555965-0411
آدرس الکترونیکی :

 مشاهده  PDF
 English PDF 


دکتر ضیاء ابراهیم ادهمی 
استادیار ، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز- ایران
تلفن 33555965-0411
آدرس الکترونیکی :

 مشاهده  PDF
 English PDF 

 

 دکتر حامد آبادی 
استادیار ، متخصص دندانپزشکی کودکان
بخش دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خیابان دانشگاه
تبریز- ایران
تلفن 33555965-0411
آدرس الکترونیکی :

 مشاهده  PDF
 English PDF