پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393 - 23 جمادى الثانية 1435 - 24 آوریل 2014
جستجو :
 اعضای هیأت علمی گروه دندانپزشکی کودکان

وضعيت استخدامى

  سال و محل اخذ آخرين مدرك

مدرك و رشته تحصيلى

سمت

رتبه علمى

نام و نام خانوادگى

 رديف

رسمی 

1380- مشهد

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

مدیر گروه

استاد

دکتر ناصر اصل امین آبادی 

 پیمانی

  شهید بهشتی تهران 
 1386-

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 

 استادیار

دکتر لیلا عرفان پرست

 2

تعهد خدمت

  شهید بهشتی تهران 
 1389-

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

   استادیار

دکتر آذین سهرابی

 3

 رسمی

1377- تبریز

دکترای عمومی دندانپزشکی

 

 

 مربی

 دکترحسن ایرانی زاده

 4

تعهد خدمت

 

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 

 استادیار

دکتر  اکرم ابراهیمی

 5

تعهد خدمت

 

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 

  استادیار

دکتر  مریم پورکاظمی

 6

تعهد خدمت

 

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 

 استادیار

دکتر علی وفایی

 7

پیمانی 

1372- مشهد

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

   سرپرست تخصصی

  استادیار

دکتر  ابراهیم نجف پور

 8

 تعهد خدمت

 

 

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 

  استادیار

 دکتر آرزو قریشی زاده

 9