يکشنبه 12 ارديبهشت 1395 _ 24 رجب 1437 _ 1 مه 2016
جستجو :
 

رديف

نام و نام خانوادگي

 رتبه دانشگاهی

سمت

رشته تحصیلی

 نوع استخدام

1

دکتر ناصر اصل امین آبادی 

استاد

مدیر گروه

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 رسمی

2

دکتر لیلا عرفان پرست

استادیار

رئیس بخش

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 پیمانی

3

دکتر آذین سهرابی

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

4

 دکترحسن ایرانی زاده

مربی

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

رسمی

5

دکتر  مریم پورکاظمی

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

 6

دکتر علی وفایی

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

 7

دکتر ابراهیم نجف پور

استادیار

 سرپرست تخصصی

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 پیمانی

 8

 دکتر آرزو قریشی زاده

 استادیار

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

 9

 دکتر انیسه ملجایی

 استادیار

    دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 تعهد خدمت

 10

 دکتر ضیاء ابراهیم ادهمی

 استادیار

 

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 تعهد خدمت

 11

 دکتر حامد آبادی

 استادیار

 

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 تعهد خدمت