جمعه 2 آبان 1393 _ 29 ذو الحجة 1435 _ 24 اکتبر 2014
جستجو :
 اعضای هیأت علمی گروه دندانپزشکی کودکان

رديف

نام و نام خانوادگي

 رتبه دانشگاهی

سمت

رشته تحصیلی

 نوع استخدام

1

دکتر ناصر اصل امین آبادی 

استاد

مدیر گروه

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 رسمی

2

دکتر لیلا عرفان پرست

استادیار

رئیس بخش

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 پیمانی

3

دکتر آذین سهرابی

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

4

 دکترحسن ایرانی زاده

مربی

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

رسمی

5

دکتر  مریم پورکاظمی

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

 6

دکتر علی وفایی

استادیار

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

تعهد خدمت

 7

دکتر ابراهیم نجف پور

استادیار

 سرپرست تخصصی

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 پیمانی

 8

 دکتر آرزو قریشی زاده

 استادیار

دندانپزشک

تعهد خدمت

 9  دکتر ضیاء ابراهیم ادهمی

 استادیار

 

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 تعهد خدمت

 

 دکتر حامد آبادی

 استادیار

 

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

 تعهد خدمت