جمعه 3 فروردين 1397 _ 06 رجب 1439 _ 23 مارس 2018
جستجو :
 
 
  
 
 
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
يکشنبه بیست و هفتم اسفند 1396
پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1396
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1396
پنجشنبه هفدهم اسفند 1396
چهارشنبه شانزدهم اسفند 1396
يکشنبه سیزدهم اسفند 1396
شنبه دوازدهم اسفند 1396
شنبه پنجم اسفند 1396
آرشیو
 
 اخبار جلسات دانشکده
يکشنبه بیستم اسفند 1396
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
يکشنبه سیزدهم اسفند 1396
سه شنبه هشتم اسفند 1396
سه شنبه هشتم اسفند 1396
سه شنبه هشتم اسفند 1396
سه شنبه هشتم اسفند 1396
يکشنبه ششم اسفند 1396
آرشیو
 
 
 
 
 مجلات دانشکده دندانپزشکی
 
 


 
 
 تبریز ۲۰۱۸